BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 1358/KH-ĐHTCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  9   tháng 8 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân  sinh viên đầu khóa

16 bậc đại học (19D) và khóa 20 bậc cao đẳng (19C)

 

I.      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.      Thực hiện Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 20192020.

2.      Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp cho sinh viên nắm được t́nh h́nh kinh tế, chính trị, xă hội trong nước, khu vực và quốc tế.

3.      Giúp sinh viên hiểu rơ quyền lợi, nghĩa vụ, ư thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách về công tác sinh viên.

4.      Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên là phần học bắt buộc đối với tất cả sinh viên hệ chính quy. Do đó, phải được tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao, có thảo luận, đối thoại, làm bài thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt học tập.

II.  NỘI DUNG, H̀NH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1.      Nội dung:

Buổi

Chuyên đề

Nội dung

1

1

Thông tin về t́nh h́nh kinh tế, chính trị, xă hội của thế giới, của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2019

2

Phương pháp học tập bậc đại học, cao đẳng

2

1

Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nh́n đến năm 2045

2

Giới thiệu tổng quan về Trường, Luật Giáo dục, Luật An ninh mạng, công tác sinh viên, chế độ chính sách đối với sinh viên, nội quy học đường, quy tắc ứng xử của người học

3

1

Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ư thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2

Kiến thức pḥng cháy – chữa cháy, cứu hộ – cứu nạn

4

1

Quy định đào tạo

2

Quy định thi kết thúc học phần – khảo thí

3

Giới thiệu tiện ích thư viện

5

1

Kỹ năng sống cho tân sinh viên

2

Công tác Đoàn – Hội

6

1

Tuyên truyền pḥng, chống tội phạm, tệ nạn xă hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

2

Giáo dục sức khỏe sinh sản, pḥng chống HIV – AIDS

3

Tuyên truyền, hướng dẫn bảo hiểm y tế cho sinh viên

7

1

Tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) – Số 1 Nguyễn Tất Thành, Quận 4

2

Tham quan Đền tưởng niệm các Vua Hùng – Đường B́nh An, Quận 9

 

2.      H́nh thức, thời gian và địa điểm:

a.   Thời gian và h́nh thức tổ chức:

-      Sinh viên học tập trung tại hội trường theo thời khóa biểu, mang thẻ sinh viên để điểm danh từng buổi học.

+      Buổi sáng: từ 7g15 đến 11g15.

+      Buổi chiều: từ 13g15 đến 17g15.

-      Sinh viên đăng kư tham quan bảo tàng từ ngày 14/8/2019 trên trang http://shcd.ufm.edu.vn.

-      Sinh viên xem lịch làm bài thu hoạch trực tuyến từ ngày 5/9/2019 đến ngày 30/9/2019 trên trang http://shcd.ufm.edu.vn.

b.   Phương thức đánh giá:

-      Sinh viên tham dự đầy đủ các buổi học: 40% tổng điểm.

-      Sinh viên đăng kư và tham quan bảo tàng: 20% tổng điểm.

-      Sinh viên làm bài thu hoạch trực tuyến: 40% tổng điểm.

c.    Lịch học: Từ ngày 14/8/2019, sinh viên xem thông báo về thời khóa biểu trên trang http://uis.ufm.edu.vnhttp://phongcongtacsinhvien.ufm.edu.vn/.

TT

Ngành

C/tŕnh

Buổi

Địa điểm

Đợt 1 (từ 19/8/2019 đến 25/8/2019) – Bậc đại học

1

Tài chính – Ngân hàng

Đại trà

Sáng

Hội trường A

Cơ sở B2/1A, đường 385, Quận 9

2

Hệ thống thông tin quản lư

Đặc thù

3

Ngôn ngữ Anh

Đại trà

Chiều

4

Quản trị kinh doanh

5

Quản trị khách sạn

Đặc thù

Sáng

Hội trường 300

Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đặc thù

Chiều

7

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

8

Quản trị kinh doanh

Quốc tế

Sáng

Hội trường lầu 6

Cơ sở 2C Phổ Quang, Quận Tân B́nh

9

Marketing

10

Kinh doanh quốc tế

11

Kế toán

12

Kinh doanh quốc tế

CLC

13

Quản trị khách sạn

CLC

Chiều

14

Tài chính – Ngân hàng

15

Marketing

CLC

Sáng

Hội trường Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, Số 70 – 72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

16

Kế toán

CLC

Chiều

17

Quản trị kinh doanh

Đợt 2 (từ 03/9/2019 đến 08/9/2019) – Bậc đại học

1

Bất động sản

Đại trà

Sáng

Hội trường A

Cơ sở B2/1A, đường 385, Quận 9

2

Kinh doanh quốc tế

3

Kế toán

Đại trà

Chiều

4

Marketing

Đợt 2 (từ 03/9/2019 đến 08/9/2019) – Bậc cao đẳng

1

Kinh doanh thương mại

CLC

Sáng

Hội trường 701A

Trụ sở chính – 2/4 Trần Xuân Soạn – P. Tân Thuận Tây, Quận 7

2

Marketing

3

Tài chính – Ngân hàng

4

Kế toán doanh nghiệp

5

Quản trị kinh doanh

6

Quản trị khách sạn

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.      Ban tổ chức:

-      Ông Lê Trung Đạo                          Phó Hiệu trưởng                       Trưởng ban

-      Ông Nguyễn Thanh Hải                 TP. Công tác Sinh viên            Phó ban

2.      Các tiểu ban chuyên môn:

 

Phụ trách

Thành viên

Nhiệm vụ

a.    Tiểu ban nội dung

Ông Nguyễn Thanh Hải

Bà Dương Ng Th Thủy

Ông Ng Thành Đông

-    Soạn thảo kế hoạch, dự trù kinh phí, xây dựng thời khóa biểu học tập, mời báo cáo viên, thiết kế phông chữ hội trường

-    Tổ chức cho sinh viên đăng kư tham quan bảo tàng và làm bài thu hoạch trực tuyến trên trang http://shcd.ufm.edu.vn/

b.    Tiểu ban cơ sở vật chất

Ông Nguyễn Hồng Thanh

Nhân viên Pḥng Quản trị thiết bị

Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, học cụ các cơ sở học của Trường, treo backdrop và thuê Hội trường khu vực Quận Tân B́nh

c.     Tiểu ban Quản lư sinh viên

Ông Đặng Văn Út

Ông Nguyễn Xuân Hiếu

Ông Đặng Quyết Chiến

2 sinh viên t́nh nguyện

Quản lư sinh viên, thanh toán tiền báo cáo viên tại hội trường cơ sở Quận 9

Ông Nguyễn Lê Trung Nghĩa

2 sinh viên t́nh nguyện

Quản lư sinh viên, thanh toán tiền báo cáo viên tại hội trường trụ sở chính

Ông Phạm Văn Diệp

2 sinh viên t́nh nguyện

Quản lư sinh viên, thanh toán tiền báo cáo viên tại hội trường cơ sở 2C Phổ Quang

Bà Đinh Thị Tân

2 sinh viên t́nh nguyện

Quản lư sinh viên, thanh toán tiền báo cáo viên tại hội trường trường cơ sở 778 Nguyễn Kiệm

Ông Phạm Ngọc Huân

2 sinh viên t́nh nguyện

Quản lư sinh viên, thanh toán tiền báo cáo viên tại hội trường Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận

Ông Đặng Quyết Chiến

10 sinh viên t́nh nguyện

Quản lư sinh viên, thanh toán tiền vé tham quan tại bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) và Đền tưởng niệm các Vua Hùng

Nơi nhận:

-    Ban Giám hiệu (để báo cáo);

-    Các đơn vị thuộc trường;

-    Website trường;

-   Lưu VT-CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đă kư)

 

 

TS. Lê Trung Đạo