BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 Số: 569/TB-ĐHTCM-QLĐT

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về lịch học Giáo dục quốc pḥng và an ninh (đợt học 3, 4, 5)

đối với sinh viên trúng tuyển nhập học h́nh thức chính quy năm 2021

học kỳ 2 năm 2022

 

Nhà trường thông báo lịch học môn Giáo dục quốc pḥng và an ninh (GDQP&AN) (đợt học 3, 4, 5) học kỳ 2 năm 2022 đối với sinh viên chính quy trúng tuyển nhập học vào Trường năm 2021 như sau:

1.      Đối tượng thực hiện và chương tŕnh học GDQP&AN: 

a.   Đối tượng thực hiện:

-         Sinh viên tŕnh độ Đại học h́nh thức chính quy khóa 21D chưa học GDQP&AN, cụ thể:

+ Chương tŕnh chất lượng cao

+ Chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần.

-         Sinh viên các khóa đào tạo h́nh thức chính quy được giải quyết cho đăng kư học phần GDQP&AN trong đợt học 3, 4, 5.

b.      Chương tŕnh học GDQP&AN: Tổng cộng 9 tín chỉ, gồm có 4 học phần

STT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

1

Học phần 1: Đường lối quốc pḥng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

2

Học phần 2: Công tác quốc pḥng và an ninh

2

3

Học phần 3: Quân sự chung

2

4

Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

2

 

2.      Tổ chức thực hiện:

a.      Kư hiệu lớp học GDQP&AN:

Đợt học

Đối tượng

Phiên hiệu

Đại đội

Trung đội

Đợt học 3

-  Khóa 21D chương tŕnh chất lượng cao: Các chuyên ngành Hải quan – xuất nhập khẩu, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh bất động sản, Quản trị marketing

-  Sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy được giải quyết cho đăng kư học phần GDQP&AN trong đợt học 3.

Từ 45 đến 54

Từ 89 đến 108

Đợt học 4

- Khóa 21D chương tŕnh chất lượng cao: Các chuyên ngành Thương mại quốc tế, Truyền thông marketing.

-  Sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy được giải quyết cho đăng kư học phần GDQP&AN trong đợt học 4.

Từ 55 đến 64

Từ 109 đến 128

Đợt học 5

-  Khóa 21D chương tŕnh chất lượng cao: Các ngành Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị bán hàng.

-  Khóa 21D chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần.

-  Sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy được giải quyết cho đăng kư học phần GDQP&AN trong đợt học 5.

Từ 65 đến 74

Từ 129 đến 148

-       Mỗi lớp học phần của học phần 1 và học phần 2 tương ứng với một đại đội.

-       Mỗi lớp học phần của học phần 3 và học phần 4 tương ứng với một trung đội.

b.      Nội dung thực hiện

STT

Nội dung

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

1.

Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến.

Đợt học 3

Từ 19/4/2022

Xem TKB dự kiến tại website http://uis.ufm.edu.vn/.

Đợt học 4

Đợt học 5

2.

 

 Sinh viên đóng học phí

Đợt học 3

  27/4/2022 – 03/6/2022

-   Theo quy tŕnh nộp học phí của pḥng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn.

-   Sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn xem như không hoàn thành tiến tŕnh đăng kư học phần.

Đợt học 4

Đợt học 5

3.

Sinh viên xem thời khóa biểu chính thức, danh sách phân bổ sinh viên theo đại đội, trung đội và danh sách phân bổ pḥng lưu trú.

Đợt học 3

Từ 25/5/2022

Xem TKB tại website http://uis.ufm.edu.vn/.

Đợt học 4

Từ 15/6/2022

Đợt học 5

Từ 06/7/2022

4.

Thời gian tập trung (phổ biến quy chế, biên chế tiểu đội, trung đội, đại đội, nhận pḥng ở lưu trú tại Kư túc xá,..).

Đợt học 3

06 giờ 00, ngày 30/5/2022

 

Đợt học 4

06 giờ 00, ngày 20/6/2022

Đợt học 5

06 giờ 00, ngày 11/7/2022

5.

Thời gian học và thi

Đợt học 3

Từ 30/5 - 19/6/2022

 

Đợt học 4

Từ 20/6 - 10/7/2022

Đợt học 5

Từ 11/7 - 31/7/2022

c.      Lịch học và địa điểm học tập:

-        Lịch học: Sinh viên xem thời khóa biểu của đợt học theo khung thời gian tại mục 2b.

-       Địa điểm học: Tại cơ sở Thủ Đức (số B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. HCM).

d.      Nơi lưu trú: Sinh viên học GDQP&AN lưu trú tập trung liên tục trong thời gian diễn ra đợt học tại Kư túc xá cơ sở Thủ Đức của Trường (Số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. HCM).

3.      Lịch thi: Sẽ thông báo cụ thể trong thời gian học.

4.      Một số lưu ư:

-       Sinh viên được phân bổ theo các đợt học GDQP&AN sẽ được tạm dừng học các học phần trong thời khóa biểu chuyên môn trong thời gian học GDQP&AN.

-        Điểm đánh giá học phần bao gồm điểm đánh giá quá tŕnh học tập và điểm thi kết thúc học phần.

-       Đây là Lịch học GDQP&AN được tổ chức học tập trung và lưu trú theo từng đợt học, v́ vậy sinh viên nên mang theo các vật dụng, tư trang gồm mùng, chăn, chiếu, gối, mũ vải (mũ UFM), giày thể thao, trang phục thể dục của Nhà trường và vật dụng cá nhân cần thiết khác (kể cả khẩu trang) để phục vụ sinh hoạt tại Kư túc xá trong suốt đợt học.

-       Sinh viên mang theo phí sinh hoạt cá nhân và đóng các khoản phí (ngoài học phí) trong đợt học gồm: Thuê 02 bộ trang phục GDQP&AN (gồm quần và áo): 50.000 đồng/2 bộ, tiền thế chân khi thuê trang phục (sẽ hoàn lại cho sinh viên khi kết thúc đợt học): 200.000 đồng/2 bộ, phí ở tại kư túc xá: 200.000 đồng/1 đợt học,  tiền ăn: dự kiến 1.050.000 đồng/đợt học (21 ngày, hai bữa chính/ngày).

-       Vào ngày tập trung theo đợt học, sinh viên phải có mặt tại cơ sở Thủ Đức  (Số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. HCM) để nhận pḥng ở lưu trú tại Kư túc xá; nhận trang phục học GDQP&AN; biên chế tiểu đội, trung đội, đại đội; phổ biến quy định học tập, chế độ sinh hoạt tập trung và tập luyện các bài thể dục buổi sáng theo đúng môi trường quân đội. Sinh viên không đến đúng thời gian tập trung theo quy định xem như tự ư bỏ học và phải đăng kư học lại ở các đợt học sau.

-        Sinh viên cần mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh, thẻ sinh viên để tiện việc kiểm tra, đối chiếu khi vào lớp học và mang theo tập vở, bút viết, bút ch́ 2B để ghi chép.

-        Sinh viên không nên mang theo các vật dụng, túi xách, tư trang có giá trị vào địa điểm học.

Nhà trường đề nghị sinh viên khóa 21D chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần; và sinh viên các khóa đào tạo chính quy đă được giải quyết cho đăng kư học phần GDQP&AN trong các đợt học thực hiện đúng nội dung quy định trên./.

 

 Nơi nhận:

-       Ban Giám Hiệu (để báo cáo);

-       Các Khoa thuộc Trường (để ph/hợp thực hiện);

-       Viện ĐTQT (để ph/hợp thực hiện);

-       Các pḥng: CTSV, KTQLCL, QTTB, TTGD (để ph/hợp thực hiện);         

-       Thông báo sinh viên;

-       Website UIS;

-       Lưu: VT, QLĐT.      .

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến