BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 Số: 422/TB-ĐHTCM-QLĐT

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc giải quyết đăng kư trả nợ học phần Giáo dục quốc pḥng và an ninh

(Học phần 3) cho sinh viên các khóa đào tạo h́nh thức chính quy đăng kư học với thời khóa biểu (Đợt học 7, 8) của các lớp khóa 20D tŕnh độ Đại học chính quy

học kỳ 2 năm 2022

 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng, Liên thông bậc đại học chính quy chưa hoàn thành học phần Giáo dục quốc pḥng và an ninh (Học phần 3) được đăng kư học trả nợ học phần này, Nhà trường thông báo đến sinh viên liên quan về việc giải quyết đăng kư trả nợ học phần GDQP&AN (Học phần 3) như sau:

1.      Đối tượng đăng kư: Sinh viên thuộc chương tŕnh đại trà, chương tŕnh chất lượng cao h́nh thức chính quy chưa đạt học phần GDQP&AN (Học phần 3), cụ thể:

-         Sinh viên đại học chương tŕnh chất lượng cao: Sinh viên các khóa  15D, 16D, 17D, 18D, 19D.

-         Sinh viên đại học chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần: Sinh viên các khóa  15D, 16D, 17D, 18D, 19D.

-         Sinh viên cao đẳng chương tŕnh chuẩn: Sinh viên các khóa C17.

-         Sinh viên cao đẳng chương tŕnh chất lượng cao: Sinh viên các khóa C17, 18C, 19C.

-         Sinh viên liên thông tŕnh độ đại học: Sinh viên các khóa 11, 12, 13, 14, 15, 16.

-         Sinh viên đại học chương tŕnh chuẩn, chương tŕnh đặc thù có nhu cầu đăng kư phù hợp với thời gian học tập và học phí của đợt học: Sinh viên các khóa  15D, 16D, 17D, 18D, 19D, 20D.

2.      Học phần giải quyết cho đăng kư học trả nợ:

STT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

1

Học phần 3: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK-CKC

3

Lưu ư: Đây là đợt tổ chức cuối cùng của Học phần 3:Quân sự chung và chiến thuật,  kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC) theo chương tŕnh Giáo dục quốc pḥng và an ninh ban hành kèm theo Thông tư 31/2012/TT-BGDĐT dành cho sinh viên các khóa 20D trở về trước.

3.      Nội dung thực hiện:

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1.

Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến

Từ 01/4/2022

Xem TKB dự kiến tại  http://uis.ufm.edu.vn/

2.

Sinh viên đăng kư học phần GDQP&AN (HP3)

12g00, ngày 06/4 –

24g00, ngày 08/4/2022

- Sinh viên đăng kư thông qua tài khoản sinh viên (mục Đăng kư học phần tại http://uis.ufm.edu.vn/)

 

3.

Sinh viên nộp học phí

11/4/2022 – 07/5/2022

Sinh viên nộp học phí theo quy tŕnh nộp học phí của pḥng Kế hoạch – Tài chính

4.

Sinh viên xem thời khóa biểu chính thức, danh sách phân bổ sinh viên theo đại đội

Từ 11/5/2022

Xem tại website http://uis.ufm.edu.vn/

5.

Thời gian học và thi

 

 

-      Thời gian học

16/5/2022 – 29/5/2022;

 05/6/2022; 12/6/2022.

 

-      Thời gian thi

Thông báo sau

 

4.      Lịch học, địa điểm học tập:

-       Lịch học chi tiết: Sinh viên xem thời khóa biểu của đợt học theo khung thời gian tại mục 4.

-       Địa điểm học tập: Cơ sở TP. Thủ Đức (B2/1A đường 385, P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

Ghi chú:

-       Nhà trường tiếp tục tổ chức các đợt học GDQP&AN theo kế hoạch đào tạo của khóa 21D ở học kỳ 2, năm 2022. Sinh viên các khóa đào tạo tŕnh độ đại học, liên thông đại học, cao đẳng chính quy của Trường lưu ư sắp xếp kế hoạch học tập không trùng với lịch học chuyên môn và mức học phí theo khóa học ghép để đăng kư.

-       Sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn xem như không hoàn thành tiến tŕnh đăng kư học phần và tự hủy thời khóa biểu học tập của ḿnh.

Trong quá tŕnh thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo (hoặc điện thoại (028) 37720404, email: phongqldt@ufm.edu.vn) để được giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

-         Ban Giám Hiệu (để báo cáo);

-         Các Khoa thuộc Trường (để ph/hợp thực hiện);

-         Viện NCKTUD (để ph/hợp thực hiện);

-         Các pḥng: CTSV, KTQLCL, QTTB, TTGD, CNTT (để ph/hợp thực hiện);         

-         Thông báo sinh viên;

-         Website UIS;

-         Lưu: VT, QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

   ThS. Lê Trọng Tuyến