BỘ TÀI CHÍNH                                                CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TÀI CHÍNH - MARKETING                   

Số: 678/TB-ĐHTCM-QLĐT          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra tính chính xác của các thông tin để ghi trên văn bằng tốt nghiệp và ghi trong sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 18D, 19D

tŕnh độ đại học; khóa 15, 16 – đào tạo liên thông tŕnh độ đại học

và khóa 19C tŕnh độ cao đẳng chính quy

 

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lư bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-ĐHTCM ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing ban hành Quy chế Quản lư văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Tài chính – Marketing,

Nhà trường yêu cầu sinh viên kiểm tra tính chính xác của các thông tin để ghi trên văn bằng tốt nghiệp và ghi trong sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp (gọi tắt là thông tin tốt nghiệp), cụ thể:

1.           Đối tượng thực hiện: Sinh viên các khóa đào tạo:

- Khóa 18D, 19D tŕnh độ đại học chính quy (kể cả chương tŕnh chuẩn (đại trà), chương tŕnh chất lượng cao và chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần (Quốc tế).

- Khóa 15, 16 - đào tạo liên thông tŕnh độ đại học chính quy.

- Khóa 19C tŕnh độ cao đẳng chính quy

2.           Yêu cầu về tính chính xác của thông tin tốt nghiệp:

Thông tin tốt nghiệp được xem là chính xác khi các thông tin cần thiết dự kiến để ghi trên văn bằng tốt nghiệp và sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp được đảm bảo đầy đủ, chính xác và đă được sinh viên thực hiện việc kiểm tra, xác nhận sau khi đối chiếu với thông tin trong giấy khai sinh hợp lệ và hồ sơ trúng tuyển nhập học của sinh viên.

3.           Thủ tục kiểm tra, đối chiếu và kư xác nhận thông tin:

3.1        Nếu thông tin tốt nghiệp đă đầy đủ, chính xác như yêu cầu tại mục 2:

Sinh viên kư xác nhận và hoàn tất thủ tục kiểm tra, đối chiếu.

3.2         Nếu thông tin tốt nghiệp c̣n thiếu cần bổ sung hoặc chưa chính xác cần chỉnh sửa như yêu cầu tại mục 2:

Sinh viên cung cấp 01 bản sao hợp lệ giấy khai sinh (hoặc 01 bản photocopy giấy khai sinh kèm bản chính để đối chiếu), khoanh tṛn vào các thông tin cần chỉnh sửa, ghi lại thông tin chính xác ngay cạnh ô khoanh tṛn trong sổ xác nhận thông tin tốt nghiệp, kư xác nhận và hoàn tất thủ tục kiểm tra, đối chiếu.

4.           Thời gian và địa điểm thực hiện:

4.1            Đối với các Khóa: 18D tŕnh độ Đại học, Khóa 15 - Liên thông tŕnh độ đại học và Khóa 19C tŕnh độ Cao đẳng chính quy:

     Thời gian: Từ ngày 04/5/2022 đến hết ngày 13/5/2022 tại website https://pdt.ufm.edu.vn, mục tốt nghiệp, xác nhận thông tin tốt nghiệp.

4.2            Đối với các Khóa: 19D tŕnh độ Đại học và Khóa 16 - Liên thông tŕnh độ đại học chính quy:

     Thời gian: Từ ngày 16/5/2022 đến hết ngày 27/5/2022, tại website https://pdt.ufm.edu.vn, mục tốt nghiệp, xác nhận thông tin tốt nghiệp

     Lưu ư:

-         Thông tin tốt nghiệp được đăng tải tại website http://uis.ufm.edu.vn để sinh viên theo dơi, kiểm tra và chuẩn bị 01 bản sao giấy khai sinh (minh chứng) đề nghị chỉnh sửa thông tin nếu có sai sót hoặc bổ sung thông tin c̣n thiếu (để trống) trước khi thực hiện việc kư xác nhận vào sổ xác nhận thông tin tốt nghiệp theo thời gian phân bổ tại mục 4.

-         Tất cả sinh viên đều phải thực hiện Thông báo này, không phân biệt sinh viên đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp theo kế hoạch đào tạo.

-         Theo quy định, bản chính văn bằng tốt nghiệp chỉ được cấp 01 lần duy nhấtthông tin tốt nghiệp phải đầy đủ và chính xác. vậy, sinh viên có trách nhiệm kiểm tra chính xác thông tin tốt nghiệp dự kiến và thực hiện việc điều chỉnh nếu có sai sót hoặc bổ sung thông tin c̣n thiếu đúng thời gian quy định tại thông báo này. Mọi sự chậm trễ hoặc không thực hiện thủ tục kiểm tra đối chiếu, kư xác nhận sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin tốt nghiệp sau này.

-         Thông tin tốt nghiệp, sau khi đă cập nhật các điều chỉnh, bổ sung, sẽ được công bố kèm theo danh sách sinh viên dự kiến công nhận tốt nghiệp ở các đợt xét công nhận tốt nghiệp tại website http://uis.ufm.edu.vn để sinh viên kiểm tra, đối chiếu toàn bộ thông tin tốt nghiệp của sinh viên trước khi Hiệu trưởng kư quyết định công nhận tốt nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết, sinh viên liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo, Pḥng A.002, cơ sở 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; số điện thoại: 028.3872.6789 (nội bộ 207) hoặc 028.3772.0404 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

-                      Ban Giám hiệu (để b/c);                                    KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

-                      Các khoa, pḥng (để phối hợp);                                                    PHÓ TRƯỞNG PH̉NG              

-                      Thông báo sinh viên (để thực hiện);

-                      Lưu: VT, P.QLĐT.                     

                             

 

                                                                                                                                         (Đă kư)

                     

                       ThS. Lê Trọng Tuyến