BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:  1294/QĐ-ĐHTCM

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   9    tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành thuộc chương tŕnh đào tạo

chất lượng cao tại Trường Đại học Tài chính - Marketing

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 25/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học BC Marketing thành Trường Đại học Tài chính – Marketing trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Công văn số 5746/BGDĐT – GDĐH ngày 29/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “tuyển sinh đào tạo chất lượng cao”;

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT - GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo”;

Theo kết luận tại phiên họp ngày 28/03/2012 và 18/04/2012 giữa Ban Giám hiệu, Trưởng các khoa có đào tạo chương tŕnh chất lượng cao và Trưởng các pḥng có liên quan về việc xây dựng đề án tổ chức đào tạo chất lượng cao và chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo chất lượng cao;

Xét đề nghị của thường trực Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường Đại học Tài chính – Marketing,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chuẩn đầu ra chương tŕnh đào tạo chất lượng cao bậc Đại học hệ chính quy của Trường Đại học Tài chính – Marketing”.

Điều 2. Quy định này áp dụng cho khóa tuyển sinh bậc Đại học hệ chính quy theo chương tŕnh đào tạo chất lượng cao của 3 ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Marketing từ năm học 2012 - 2013 trở đi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kư. Các Ông (Bà) Trưởng các khoa, Trưởng các Pḥng, Ban và sinh viên thuộc chương tŕnh đào tạo chất lượng cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để biết);

- Như điều 3;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đă kư)

 

PGS.TS. Hoàng Trần Hậu

 

                                                                                                                       

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO BẬC ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-ĐHTCM  ngày 09/8/2012

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing)

 

I. YÊU CẦU CHUNG VỀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP

-       Sinh viên cần thực hiện đúng những quy định theo quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo và theo các quy định của nhà trường.

-       Sinh viên cần có tinh thần học hỏi, cầu tiến trong quá tŕnh học tập tại trường.

-       Sinh viên cần có thái độ tích cực đối với việc tự học và học tập theo nhóm.

-       Sinh viên phải tham gia các hoạt động học thuật, hoạt động phong trào.

-       Sinh viên phải có nhận thức tích cực về quá tŕnh tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng tại cơ sở học tập.

II. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Sinh viên hội đủ các điều kiện sau sẽ được xét công nhận tốt nghiệp:

II.1. Quy định về tổ chức đào tạo chương tŕnh chất lượng cao của trường và các văn bản quy định khác của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của trường.

II.2. Yêu cầu về tŕnh độ tiếng Anh: sinh viên khi xét tốt nghiệp phải có 1 trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

1.     Chứng chỉ TOEIC đạt từ 600 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp);

2.     Giấy chứng nhận đạt tŕnh độ tiếng Anh tương đương TOEIC 600 điểm trở lên do Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kiểm tra;

3.     Chứng chỉ TOEFL iBT từ 87 điểm trở lên hoặc TOEFL PBT từ 580 điểm;

4.     Chứng chỉ IELTS từ 5.5 điểm trở lên;

5.     Chứng chỉ B2 theo khung Châu Âu;

6.     Bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học.

II.3. Yêu cầu về tŕnh độ tin học: sinh viên khi xét tốt nghiệp phải có 1 trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

1.     Bằng tốt nghiệp Đại học ngành công nghệ thông tin hay hệ thống thông tin quản lư hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học;

2.     Chứng chỉ tŕnh độ B tin học do các Trung tâm của trường Đại học Tài chính – Marketing cấp.

II.4. Yêu cầu về kỹ năng mềm: sinh viên khi xét tốt nghiệp phải có đủ các giấy chứng nhận tham dự các khóa huấn luyện kỹ năng mềm sau:

1.     Kỹ năng thuyết tŕnh hiệu quả;

2.     Kỹ năng sử dụng bàn phím;

3.     Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo;

4.     Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;

5.     Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh;

6.     Kỹ năng tổ chức công việc và quản lư thời gian;

7.     Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội;

III. CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

III.1. Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH (BUSINESS ADMINISTRATION)

Tŕnh độ đào tạo: Đại học

Loại h́nh đào tạo: chính quy tập trung

Kiến thức

-       Có kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, xă hội, luật pháp, quản trị, kinh doanh để có thể hoạch định các chiến lược, kế hoạch phát triển lâu dài cho các doanh nghiệp. Đồng thời biết tổ chức, điều hành và quản lư để doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, khắc phục được các rủi ro trong kinh doanh, giải quyết các mối quan hệ kinh tế - xă hội, các vấn đề liên quan đến văn hóa, tâm lư và hành vi trong tổ chức;

-       Nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn chương tŕnh đào tạo đại học cho khối ngành kinh doanh và quản lư: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, các nguyên lư thống kê, Pháp luật đại cương, Phương pháp nghiên cứu khoa học; kiến thức cơ sở ngành: Quản trị học, Nguyên lư kế toán, Marketing căn bản, Kinh tế lượng;

-       Đạt chuẩn kiến thức chuyên môn của tŕnh độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế xă hội của đất nước và hội nhập quốc tế: có kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh tổng hợp (gồm: Quản trị nhân sự, Quản trị, hành chính văn pḥng, Quản trị chiến lược, Quản trị chất lượng, Quản trị Marketing, Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất, Quản trị dự án, Quản trị cung ứng, …);

-       Có nghiệp vụ về thống kê, kế toán, ngoại thương và thanh toán quốc tế, ngân hàng và chứng khoán, soạn thảo hợp đồng văn bản, điều hành văn pḥng…

Kỹ năng

-       Kỹ năng cứng:

+       Kỹ năng về hoạch định, tổ chức, lănh đạo và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+       Kỹ năng về hoạch định và triển khai các hoạt động về tổ chức và phát triển doanh nghiệp, như tuyển dụng và đào tạo nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển thương hiệu;

+       Thu thập thông tin, phân tích, dự báo và lập các kế hoạch quản trị như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng ...;

+       Tổ chức triển khai thực hiện, lãnh đạo và kiểm soát các kế hoạch của quản trị;

+       Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

-       Kỹ năng mềm:

+       Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và nghiên cứu thực nghiệm; kỹ năng làm báo cáo, tŕnh diễn và truyền thông ...;

+       Có tư duy chiến lược, giao tiếp, xử lư được các t́nh huống trong quản trị;

+       Có các chứng chỉ, chứng nhận về tŕnh độ tiếng Anh, tŕnh độ tin học, kỹ năng mềm theo quy định của chương tŕnh.

Thái độ

-       Có tinh thần yêu nước, ư thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất, đạo đức tốt;

-       Chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước;

-       Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, cầu thị và hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp; có ư thức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

-       Ư thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, nhanh nhẹn, tinh thần chủ động, sáng tạo, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

-       Có tinh thần cầu tiến, ư thức vượt khó vươn lên trong học tập và công tác.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

-       Có thể trở thành các chuyên viên làm việc tại các pḥng ban chức năng của doanh nghiệp như: pḥng kinh doanh, pḥng kế hoạch, pḥng marketing, pḥng tổ chức nhân sự hoặc thư kư giúp việc cho các nhà quản lư các cấp trong bộ máy quản lư của doanh nghiệp;

-       Có thể trở thành các doanh nhân hay các giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại h́nh tổ chức kinh doanh trong nước và nước ngoài;

-       Có khả năng được tiếp nhận và làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lư, kinh doanh với vai tṛ quản trị và điều hành kinh doanh;

-       Có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh và các lĩnh vực chuyên sâu của chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Khả năng học tập, nâng cao tŕnh độ sau khi ra trường

-       Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh theo các chương tŕnh đào tạo chuyên sâu và nâng cao của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước đạt tŕnh độ thạc sỹ, tiến sỹ.

III.2. Ngành đào tạo: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (FINANCE - BANKING)

Tŕnh độ đào tạo: Đại học

Loại h́nh đào tạo: chính quy tập trung

Kiến thức

-       Có kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, xă hội, luật pháp, kinh doanh, tài chính, các hoạt động thuộc lĩnh vực ngân hàng để có thể nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng, chính sách tỷ giá, chính sách lăi suất, chính sách giám sát hệ thống tài chính, ngân hàng, tiền tệ và lưu thông tiền tệ;

-       Nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn chương tŕnh đào tạo đại học cho khối ngành kinh tế và quản lư: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, các nguyên lư thống kê, Pháp luật đại cương, Phương pháp nghiên cứu khoa học; kiến thức cơ sở ngành: Nguyên lư kế toán, Kinh tế lượng, Luật kinh tế, Nhập môn Tài chính - Tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế;

-       Đạt chuẩn kiến thức chuyên môn của tŕnh độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng: có kiến thức chuyên sâu về ngân hàng (gồm: Thị trường chứng khoán, Thẩm định tín dụng, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Quản trị ngân hàng thương mại, …). Có kiến thức chung về thị trường tài chính – tiền tệ, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro tài chính, tín dụng ngân hàng, ngân quỹ, các thanh toán qua ngân hàng, các dịch vụ ngân hàng …;

-       Vận dụng các kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên và kiến thức của nhóm ngành kinh tế và tài chính - ngân hàng vào giải quyết các vấn đề lư luận và thực tiễn liên quan đến ngành tài chính - ngân hàng;

-       Áp dụng được các kiến thức cơ bản của quản trị kinh doanh, kế toán, tiền tệ - ngân hàng, marketing ... vào giải quyết các vấn đề thực tiễn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Kỹ năng

-       Kỹ năng cứng:

+       Đánh giá, phân tích và tổng hợp được một số vấn đề chuyên sâu và một số nghiệp vụ cụ thể về tài chính - ngân hàng như tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, quản lư đầu tư, quản trị ngân hàng thương mại, phân tích báo cáo tài chính... trong thực tiễn, công việc chuyên môn;

+       Có nghiệp vụ về thống kê, thanh toán quốc tế, thẩm định, soạn thảo hợp đồng, thẩm định tín dụng và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại, đầu tư kinh doanh chứng khoán…;

+       Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống tài chính ngân hàng, giải quyết các vấn đề nảy sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

+       Có kỹ năng h́nh thành các giả thuyết; thu thập, phân tích và xử lư thông tin trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

+       Phân tích thị trường tài chính; thị trường vốn, khảo sát, nghiên cứu thị trường để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra; thiết lập, thẩm định và quản lư dự án đầu tư tài chính, có nghiệp vụ về ngân quỹ và các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng;

+       Có thể nhận thức được bối cảnh xă hội, ngoại cảnh và bối cảnh của tổ chức để vận dụng linh hoạt vào các hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong đơn vị, có năng lực sáng tạo trong công việc, phát triển vị trí cá nhân trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

+       Vận dụng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tác nghiệp trên phần mềm Core Banking thông qua Trung tâm thực hành nghiệp vụ ngân hàng của Trường.

-       Kỹ năng mềm:

+       Có kỹ năng tự lập kế hoạch hoạt động tài chính, tổ chức, sắp xếp công việc, đánh giá kết quả công việc theo nghiệp vụ tài chính được giao; có kỹ năng h́nh thành nhóm công tác tài chính, ngân hàng trong và ngoài đơn vị, tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tài chính - ngân hàng có hiệu quả trong các nhóm công tác khác nhau;

+       Có kỹ năng thuyết tŕnh nhiệm vụ tài chính, công việc trong ngân hàng, kỹ năng giao tiếp giữa các đồng nghiệp cùng làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng (bao gồm giao dịch trực tiếp qua điện thoại, văn bản, thư điện tử);

+       Có tư duy chiến lược, giao tiếp, xử lư được các t́nh huống trong ngành ngân hàng;

+       Có khả năng nghiên cứu độc lập về vấn đề chuyên môn;

+       Có các chứng chỉ, chứng nhận về tŕnh độ tiếng Anh, tŕnh độ tin học, kỹ năng mềm theo quy định của chương tŕnh.

Thái độ

-       Có các phẩm chất đạo đức cá nhân tốt như: tự tin không chỉ trong công việc liên quan đến tài chính - ngân hàng, linh hoạt trong việc t́m các giải pháp trong và ngoài chuyên môn tài chính - ngân hàng, đương đầu với rủi ro, nhiệt t́nh, say mê, sáng tạo, tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa và có khát vọng vươn lên để trở thành nhà lănh đạo, chuyên gia cao cấp;

-       Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung thực, cẩn thận, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự giác phát triển sản phẩm sáng tạo …;

-       Có các phẩm chất đạo đức xă hội như: chấp hành các quy định của nhà nước và pháp luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xă hội, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai tṛ của ngành tài chính - ngân hàng trong cộng đồng để nâng cao giá trị của cuộc sống.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

-       Chuyên viên thẩm định tín dụng, thẩm định dự án đầu tư, chuyên viên pḥng huy động vốn, chuyên viên dịch vụ khách hàng;

-       Chuyên viên giao dịch, môi giới, phân tích, dự báo tại các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, chuyên viên kiểm toán nội bộ, kiểm soát rủi ro tại các định chế tài chính;

-       Chuyên viên phân tích các vấn đề thuộc lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tại các cơ quan quản lư nhà nước như: Ngân hàng Nhà nước, Vụ chính sách tiền tệ, quản lư ngoại hối, Vụ chiến lược ngân hàng, Vụ Tài chính, Ngân hàng của Bộ Tài chính;

-       Chuyên viên pḥng kinh doanh, pḥng kế hoạch tài chính, pḥng quản trị tài chính của các doanh nghiệp, các công ty đa quốc gia;

-       Giảng viên các môn Tài chính Tiền tệ, Ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, Tín dụng ngân hàng, Kế toán Ngân hàng, tại các trường đại học có chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

Khả năng học tập, nâng cao tŕnh độ sau khi ra trường

-       Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng. Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến tài chính - ngân hàng; giảng dạy các môn học chung của ngành kinh tế và các môn: ngân hàng hiện đại, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính....; triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

-       Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh theo các chương tŕnh đào tạo chuyên sâu và nâng cao của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước đạt tŕnh độ thạc sỹ, tiến sỹ.

III.3. Ngành đào tạo: MARKETING (MARKETING)

Tŕnh độ đào tạo: Đại học

Loại h́nh đào tạo: chính quy tập trung

Kiến thức

-       Có kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, xă hội, luật pháp, kinh doanh, các hoạt động thuộc lĩnh vực marketing để có thể nghiên cứu, xây dựng và phân tích thông tin marketing, hoạch định và thực hiện các kế hoạch, chương tŕnh Marketing thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu, dịch vụ ...;

-       Nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn chương tŕnh đào tạo đại học cho khối ngành kinh tế và quản lư: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, các nguyên lư thống kê, Pháp luật đại cương, Phương pháp nghiên cứu khoa học; kiến thức cơ sở ngành: Quản trị học, Nguyên lư kế toán, Marketing căn bản, Hành vi người tiêu dùng;

-       Đạt chuẩn kiến thức chuyên môn của tŕnh độ đại học ngành marketing: có kiến thức chuyên sâu về marketing (gồm: Marketing quốc tế, Marketing thương mại, Nghiên cứu marketing, Quản trị Marketing, Tâm lư khách hàng, Nghiệp vụ bán hàng, Quản trị quan hệ khách hàng, Quản trị phân phối, …);

Kỹ năng

-       Kỹ năng cứng:

+       Phân tích môi trường kinh doanh, dự báo nhu cầu thị trường, xây dựng các chiến lược thị trường;

+       Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi, nhu cầu khách hàng, tổ chức hệ thống thông tin Marketing;

+       Quản lý tổ chức thực hiện kế hoạch marketing - mix như kế hoạch phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu, kế hoạch phân phối, kế hoạch truyền thông marketing, quảng cáo. Tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ khách hàng, tổ chức nghiệp vụ bán hàng;

+       Có khả năng định giá, kích thích tiêu thụ, quan hệ công chúng, chăm sóc khách hàng, hoạch định hệ thống phân phối, nghiên cứu thị trường và triển khai các hoạt động R&D...;

-       Kỹ năng mềm:

+       Có khả năng làm việc nhóm với vai tṛ là một thành viên hay lănh đạo của một tổ chức hoặc một dự án nhóm nhằm đạt được kết quả chung;

+       Có các kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua đọc hiểu, viết văn bản, diễn thuyết và lắng nghe, ứng dụng thành thạo các phương thức giao tiếp điện tử;

+       Kỹ năng xử lư t́nh huống, kỹ năng tư duy đột phá, kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết tŕnh và thuyết phục...đều được trang bị cho sinh viên trong thời gian học tập tại trường.

+       Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng;

+       Có các chứng chỉ, chứng nhận về tŕnh độ tiếng Anh, tŕnh độ tin học, kỹ năng mềm theo quy định của chương tŕnh.

Thái độ

-       Có các phẩm chất đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp như: trung thực, cẩn thận, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự giác phát triển sản phẩm sáng tạo …;

-       Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và các quy định của các tổ chức làm việc. Làm việc theo nhóm và làm việc độc lập với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống lành mạnh.

-       Năng động, bản lĩnh, cầu tiến, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

-       Hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân bên ngoài tổ chức.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

-       Có thể làm việc ở các bộ phận marketing, bộ phận kinh doanh, … của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hoặc làm việc tại các công ty dịch vụ marketing như: quảng cáo, tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu …, cụ thể:

+       Quản trị thương hiệu, xây dựng và phát triển thương hiệu;

+       Xây dựng, hoạch định các chương tŕnh quảng cáo, Quản trị quảng cáo;

+       Quản trị truyền thông Marketing;

+       Tổ chức và quản lư hoạt động quan hệ công chúng (PR);

+       Tổ chức và quản lư hoạt động tổ chức sự kiện (Event);

+       Xây dựng và hoạch định chiến lược thông điệp và phương tiện truyền thông;

+       Quản trị doanh nghiệp truyền thông;

+       Quản lư marketing và truyền thông trong các tổ chức xă hội, cơ quan Nhà nước...;

-       Có khả năng làm việc về quản trị marketing tại các doanh nghiệp ở những bộ phận như: quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh; quản trị phát triển thị trường, khách hàng; quản trị phát triển, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm; quản trị hệ thống phân phối; quản trị xúc tiến thương mại và đầu tư; quản trị bán hàng và dịch vụ bán hàng, quản trị chất lượng và thương hiệu sản phẩm.

Khả năng học tập, nâng cao tŕnh độ sau khi ra trường

-       Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục đại học về lĩnh vực marketing, bán hàng, hành vi khách hàng, quản trị phân phối. Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến truyền thông quảng cáo, xây dựng và phát triển thương hiệu;

-       Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc quản trị, kinh tế hoặc chuyên ngành hẹp của quản trị marketing theo các chương tŕnh đào tạo chuyên sâu và nâng cao của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước đạt tŕnh độ thạc sỹ, tiến sỹ.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đă kư)

 

PGS.TS. Hoàng Trần Hậu