TRƯỜNG ĐẠI HỌC TI CHNH - MARKETING
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
THỜI KHOÁ BỈU TRẢ NỢ HỌC PHẦN CC KHA LIN THNG BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHNH QUY
NĂM HỌC 2012-2013
TT MN HỌC ĐVHT LỚP SL GIẢNG VIN SỐ
BUỔI
THỨ BUỔI HỌC PHNG NGY HỌC
1 Advanced English Intergrated Skill 2 4 LTDH6TA1 1 ThS. Chu Quang Ph 1 5 Tối B.01 24/01/13
2 Advanced Management 4 LTDH7TA1 1 ThS. Lưu Đức Minh 1 6 Tối B.01 25/01/13
      LTDH7TA2 1 ThS. Lưu Đức Minh 1 6 Tối B.01 25/01/13
3 Advanced Marketing 4 LTDH7TA2 1 ThS. Lưu Đức Minh 1 7 Tối B.01 26/01/13
4 Anh văn căn bản chuyn ngnh khch sạn 4 LTDH7KS 1 C Nguyễn Thanh Thảo 1 5 Tối B.03 24/01/13
5 Anh văn chuyn ngnh khch sạn nh hng nng cao 4 LTDH7KS 1 C Nguyễn Thanh Thảo 1 2 Tối B.02 21/01/13
6 Đầu tư ti chnh 4 LTDH6TC 1 TS. Bi Hữu Phước 1 4 Tối B.02 23/01/13
7 Đường lối kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam 2 LTDH6KD 1 ThS. GVC. L Xun Ha 1 3 Tối B.02 22/01/13
8 Đường lối kinh tế của Đảng CSVN 2 LTDH7QT2 1 ThS. GVC. L Xun Ha 1 5 Tối B.02 24/01/13
9 English for Finance & Banking 4 LTDH6TA1 1 ThS. Lưu Đức Minh 1 2 Tối B.01 28/01/13
10 English for Tourism & Hospitality 4 LTDH6TA1 1 ThS. Chu Quang Ph 1 4 Tối B.03 23/01/13
11 Foreign Trade 4 LTDH6TA1 1 Thầy Nguyễn Trọng Khim 1 7 Chiều B.03 26/01/13
      LTDH7TA1 1 Thầy Nguyễn Trọng Khim 1 7 Chiều B.03 26/01/13
12 Giao tế - PR 4 LTDH6MK2 1 ThS. Nguyễn Anh Tuấn 1 5 Tối VP Khoa 24/01/13
13 Hoạch định ngn sch vốn đầu tư 3 LTDH7TC 1 TS. Bi Hữu Phước 1 2 Tối B.04 21/01/13
14 Internet Marketing 3 LTDH7MK 1 C Nguyễn Ngọc Bch Trm 1 4 Tối VP Khoa 23/01/13
15 Ḱ toán du lịch 3 LTCĐ2-DL 1 ThS. Trần Hồng Vn 1 3 Tối B.04 22/01/13
16 Kế ton quản trị 3 LTDH7KT1 2 TS. Đặng Thị Ngọc Lan 1 5 Tối B.04 24/01/13
17 Kế ton quốc tế 3 LTCD3KT 4 ThS. Trần Anh Dũng 3 3-5-3 Tối B.01 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH6KT1 1 ThS. Trần Anh Dũng 3 3-5-3 Tối B.01 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH6KT3 1 ThS. Trần Anh Dũng 3 3-5-3 Tối B.01 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7TK 5 ThS. Trần Anh Dũng 3 3-5-3 Tối B.01 26-28/02/13, 12/03/13
18 Kế ton ti chnh 1 nng cao 3 LTDH6KT3 1 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 3 4-6-4 Tối B.01 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7KT1 5 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 3 4-6-4 Tối B.01 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7KT2 2 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 3 4-6-4 Tối B.01 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7KT3 2 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 3 4-6-4 Tối B.01 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7KT4 1 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 3 4-6-4 Tối B.01 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDHK1_VL_KT 4 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 3 4-6-4 Tối B.01 27/02/13, 01-13/03/13
19 Kế ton ti chnh 2 nng cao 3 LTDH6KT3 1 ThS. Trần Hồng Vn 1 2 Tối B.05 21/01/13
      LTDH6KT4 1 ThS. Trần Hồng Vn 1 2 Tối B.05 21/01/13
20 Kiểm ton nng cao 3 LTDH6KT1 1 ThS. Dương Hong Ngọc Khu 3 3-5-3 Tối B.02 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7KT1 2 ThS. Dương Hong Ngọc Khu 3 3-5-3 Tối B.02 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7KT3 21 ThS. Dương Hong Ngọc Khu 3 3-5-3 Tối B.02 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7KT4 25 ThS. Dương Hong Ngọc Khu 3 3-5-3 Tối B.02 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7TK 1 ThS. Dương Hong Ngọc Khu 3 3-5-3 Tối B.02 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDHK1_VL_KT 2 ThS. Dương Hong Ngọc Khu 3 3-5-3 Tối B.02 26-28/02/13, 12/03/13
  `   HC4-KT3 1 ThS. Dương Hong Ngọc Khu 3 3-5-3 Tối B.02 26-28/02/13, 12/03/13
21 Kinh doanh quốc tế 3 LTDH6TM 1 ThS. Đon Nam Hải 1 3 Tối B.05 22/01/13
22 Kinh tế lượng 3 LTDH6KD 1 ThS. Nguyễn Trung Đng 1 5 Tối B.05 24/01/13
23 Kinh tế quốc tế 3 LTDH7KT3 4 Thầy Khưu Minh Đạt 3 4-6-4 Tối B.02 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7KT4 10 Thầy Khưu Minh Đạt 3 4-6-4 Tối B.02 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDHK1_VL_KT 1 Thầy Khưu Minh Đạt 3 4-6-4 Tối B.02 27/02/13, 01-13/03/13
24 Kinh tế vĩ m 3 LTDH6MK2 1 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
    4 LTDH6TD 1 ThS. Đon Ngọc Phc 1 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
25 Kinh tế vĩ m 1 3 LTDH6KD 1 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH6KT1 1 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH6KT3 1 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH6TM 1 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7KS 2 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7KT1 1 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7KT3 2 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7KT4 4 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7MK 2 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7QT2 3 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7TC 1 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7TD 3 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7TM1 3 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7TM2 4 ThS. Đon Ngọc Phc 3 3-5-3 Tối B.03 26-28/02/13, 12/03/13
26 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3 LTDH7TA2 1 ThS. Mai Xun Đo 1 4 Tối B.06 23/01/13
27 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương nng cao 3 LTDH6TM 1 ThS. Ng Hồng Giang 1 3 Tối B.06 22/01/13
28 Lập trnh C# I 4 LTDH6TH 1 ThS. Đinh Xun Thọ 1 5 Tối B.06 24/01/13
29 Lập trnh kế ton I (VB.NET I) 4 LTĐH5-TK 1 ThS. Trần Minh Tng 1 2 Tối B.06 21/01/13
      LTDH7TK 2 ThS. Trần Minh Tng 1 2 Tối B.06 21/01/13
30 L luận chnh trị nng cao 2 LTDH6KD 1 Thầy Bi Minh Nghĩa 1 4 Tối B.07 23/01/13
      LTDH6TC 1 Thầy Bi Minh Nghĩa 1 4 Tối B.07 23/01/13
31 L thuyết xc suất - Thống k 3 LTCD3KT 1 ThS. Nguyễn Trung Đng 1 3 Tối B.07 22/01/13
32 Nghin cứu Marketing 4 LTDH7QT2 1 C Dư Thị Chung 1 5 Tối VP Khoa 24/01/13
33 Nghiệp vụ bn hng 3 LTDH7QT1 3 ThS. GVC. Phạm Quốc Luyến 1 2 Tối B.07 21/01/13
      LTDH7QT2 2 ThS. GVC. Phạm Quốc Luyến 1 2 Tối B.07 21/01/13
34 Nghiệp vụ ngn hng 3 LTDH6KT1 1 ThS. Nguyễn Mậu B Đăng 1 2 Tối B.08 21/01/13
      LTDH6KT3 2 ThS. Nguyễn Mậu B Đăng 1 2 Tối B.08 21/01/13
35 Nghiệp vụ ngn hng thương mại 3 LTDH6TC 1 ThS. Nguyễn Mậu B Đăng 3 4-6-4 Tối B.03 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7KT1 17 ThS. Nguyễn Mậu B Đăng 3 4-6-4 Tối B.03 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7KT2 11 ThS. Nguyễn Mậu B Đăng 3 4-6-4 Tối B.03 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7KT3 7 ThS. Nguyễn Mậu B Đăng 3 4-6-4 Tối B.03 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7KT4 11 ThS. Nguyễn Mậu B Đăng 3 4-6-4 Tối B.03 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7TC 2 ThS. Nguyễn Mậu B Đăng 3 4-6-4 Tối B.03 27/02/13, 01-13/03/13
36 Nguyn l v thực hnh bảo hiểm 3 LTDH6TC 2 TS. Hồ Thủy Tin 1 3 Tối B.08 22/01/13
37 Nhập mn ti chnh tiền tệ 3 LTDH7TC 1 ThS. Hong Tn Thanh Uyn 1 5 Tối B.08 24/01/13
38 Phn tch bo co ti chnh 3 LTDH7KT4 3 ThS. Nguyễn Thị Hồng Lin 1 3 Tối B.01 29/01/13
39 Phn tch đầu tư chứng khon 3 LTDH7TC 1 ThS. Trần Văn Trung 1 5 Tối B.01 31/01/13
40 Phn tch hệ thống bo co ti chnh 3 LTDH6KT1 1 ThS. Nguyễn Thị Hồng Lin 1 3 Tối B.08 29/01/13
      LTDH6KT3 2 ThS. Nguyễn Thị Hồng Lin 1 Tối B.08 29/01/13
41 Phn tch v đầu tư chứng khon 3 LTDHK1_VL_NH 1 ThS. Trần Văn Trung 1 5 Tối B.01 31/01/13
42 Php luật đại cương 3 LTDH6KD 1 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH6MK2 1 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7KT2 1 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7KT3 7 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7KT4 2 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7MK 8 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7QT1 5 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7QT2 3 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7TA2 2 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7TC 2 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7TK 3 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7TM1 1 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDH7TM2 2 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
      LTDHK1_VL_KT 1 ThS. Trần Minh Hiệp 3 3-5-3 Tối B.04 26-28/02/13, 12/03/13
43 Quản trị bn hng 3 LTDH7MK 2 ThS. GVC. Phạm Quốc Luyến 1 2 Tối B.02 28/01/13
44 Quản trị chiến lược 3 LTDH7KS 4 ThS. Phạm Thị Minh Trm 3 4-6-4 Tối B.04 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7QT1 4 ThS. Phạm Thị Minh Trm 3 4-6-4 Tối B.04 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7QT2 3 ThS. Phạm Thị Minh Trm 3 4-6-4 Tối B.04 27/02/13, 01-13/03/13
      LTDH7TM2 1 ThS. Phạm Thị Minh Trm 3 4-6-4 Tối B.04 27/02/13, 01-13/03/13
45 Quản trị dự n 3 LTDH7MK 1 ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa 1 4 Tối B.02 30/01/13
46 Quản trị hnh vi tổ chức 3 LTDH7QT2 3 ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa 1 3 Tối B.02 29/01/13
47 Quản trị Logistics 3 LTDH6TM 1 ThS. H Minh Hiếu 1 5 Tối B.02 31/01/13
48 Quản trị nguồn nhn lực 3 LTDH6MK2 1 ThS. GVC. L Văn Qu 1 2 Tối B.03 28/01/13
49 Quản trị nhn lực 3 LTDH7TD 1 ThS. Trương Thị Thy Vn 1 4 Tối B.03 30/01/13
      LTDH7TM1 2 ThS. Trương Thị Thy Vn 1 4 Tối B.03 30/01/13
      LTDH7TM2 2 ThS. Trương Thị Thy Vn 1 4 Tối B.03 30/01/13
50 Quản trị phng khch sạn 3 LTDH7KS 4 ThS. Nguyễn Sơn Tng 1 3 Tối B.03 29/01/13
51 Quản trị rủi ro 4 LTDH6QT3 1 ThS. Nguyễn Kiều Oanh 1 5 Tối B.03 31/01/13
52 Quản trị rủi ro ti chnh 3 LTDH6TC 1 TS. Bi Hữu Phước 1 2 Tối B.04 28/01/13
53 Quản trị ti chnh 3 LTDH6MK2 2 Thầy Nguyễn Minh Phc 4 3-5-3-5 Tối B.05 26-28/02/13, 12-14/03/13
      LTDH6TM 3 Thầy Nguyễn Minh Phc 4 3-5-3-5 Tối B.05 26-28/02/13, 12-14/03/13
      LTDH7TM1 1 Thầy Nguyễn Minh Phc 4 3-5-3-5 Tối B.05 26-28/02/13, 12-14/03/13
      LTDH7TM2 2 Thầy Nguyễn Minh Phc 4 3-5-3-5 Tối B.05 26-28/02/13, 12-14/03/13
    4 LTDH7QT1 1 Thầy Nguyễn Minh Phc 4 3-5-3-5 Tối B.05 26-28/02/13, 12-14/03/13
      LTDH7QT2 12 Thầy Nguyễn Minh Phc 4 3-5-3-5 Tối B.05 26-28/02/13, 12-14/03/13
      LTDHK1_VL_QT 4 Thầy Nguyễn Minh Phc 4 3-5-3-5 Tối B.05 26-28/02/13, 12-14/03/13
54 Quản trị ti chnh doanh nghiệp nng cao 4 LTDH6TC 2 TS. Bi Hữu Phước 1 4 Tối B.04 30/01/13
55 Ti chnh doanh nghiệp 3 LTDH7TK 3 Thầy Nguyễn Minh Phc 1 3 Tối B.04 29/01/13
56 Ti chnh quốc tế 3 LTDH7TC 6 ThS. L Thị Hồng Minh 1 2 Tối B.08 28/01/13
57 Tm l học ứng dụng trong kinh doanh 3 LTDH7KT3 1 Thầy Trần Ch Vĩnh Long 1 2 Tối B.05 28/01/13
      LTDH7KT4 2 Thầy Trần Ch Vĩnh Long 1 2 Tối B.05 28/01/13
      LTDH7QT1 1 Thầy Trần Ch Vĩnh Long 1 2 Tối B.05 28/01/13
      LTDH7TM2 2 Thầy Trần Ch Vĩnh Long 1 2 Tối B.05 28/01/13
58 Thẩm định gi bất động sản 1 4 LTDH7TD 5 ThS. Ng Thảo 1 4 Tối B.05 30/01/13
59 Thẩm định gi căn bản 2 LTDH7TD 1 ThS. Ng Thảo 1 3 Tối B.05 29/01/13
    3 LTDH6KT3 2 ThS. Ng Thảo 1 3 Tối B.05 29/01/13
60 Thẩm định gi my thiết bị 2 LTDH7TD 1 C Phạm Thị Bnh 1 5 Tối B.05 31/01/13
    2 LTDH6TD 1 C Phạm Thị Bnh 1 5 Tối B.05 31/01/13
61 Thẩm định gi thương hiệu 2 LTDH6TD 1 C Phạm Thị Bnh 1 2 Tối B.06 28/01/13
    2 HC4-TD 1 C Phạm Thị Bnh 1 2 Tối B.06 28/01/13
62 Thị trường chứng khon 3 LTCD3KT 1 ThS. Trần Văn Trung 1 4 Tối B.06 30/01/13
63 Thuế 2 LTDH6TC 1 ThS. Trần Thị Kim Yến 1 3 Tối B.06 29/01/13
      LTDH7KT1 1 ThS. Trần Thị Kim Yến 1 3 Tối B.06 29/01/13
    3 LTDH6KT3 1 ThS. Trần Thị Kim Yến 1 3 Tối B.06 29/01/13
64 Thương mại điện tử 3 LTDH7MK 1 ThS. Huỳnh L Tấn Ti 1 5 Tối B.06 31/01/13
65 Tin học chuyn ngnh 2 LTCD3KT 3 ThS. Đinh Xun Thọ 1 2 Tối B.07 28/01/13
    3 HC4-QT 1 ThS. Đinh Xun Thọ 1 2 Tối B.07 28/01/13
66 Tin học kế ton 3 LTDHK1_VL_KT 5 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc 1 CN Chiều C.02 27/01/13
67 Ton ti chnh 3 LTDH7TC 1 ThS. Phạm Thị Thu Hồng 1 3 Tối B.07 29/01/13
68 Tư tưởng Hồ Ch Minh 3 LTDH6KD 1 Thầy Nguyễn H Tin 1 5 Tối B.04 31/01/13
      LTDH6TC 1 Thầy Nguyễn H Tin 1 5 Tối B.04 31/01/13
      LTDH7KS 2 Thầy Nguyễn H Tin 1 5 Tối B.04 31/01/13
      LTDH7KT1 1 Thầy Nguyễn H Tin 1 5 Tối B.04 31/01/13
      LTDH7QT1 1 Thầy Nguyễn H Tin 1 5 Tối B.04 31/01/13
      LTDH7TA1 1 Thầy Nguyễn H Tin 1 5 Tối B.04 31/01/13
      LTDH7TK 1 Thầy Nguyễn H Tin 1 5 Tối B.04 31/01/13
Ghi chú: Tp. HCM ngy 16 thng 01 năm 2013
- K hiệu v địa điểm phng học: TRƯỞNG PHNG QUẢN L ĐO TẠO
+ Cơ sở 3 của trường tại 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP1, Phường Tn Hưng, Quận 7
-- Dy A: từ phng A.08 đến A.16 -- B: từ phng B.01 đến B.12 -- C: từ phng C.02 đến C.12
- VP Khoa: VP Khoa Marketing, tại Cơ sở 2, số 2C, Phổ Quang, P2, Q. Tn Bnh. (Đ k)
- Thời gian học:
+ Bủi sng: học từ 7h30 -10h45 - 4 tiết/1 buổi học
+ Bủi chiều: học từ 13h30 -16h45 - 4 tiết/1 buổi học ThS. Hứa Minh Tuấn
+ Bủi tối: học từ 17h30 -20h45 - 4 tiết/1 buổi học