TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH MARKETING         

           PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO                               

                                                                                

                            

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP LTDH7-QT
KHÓA 7 - ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NĂM HỌC 2012-2013

 

 

 

 

THI LẦN 1

 

GHI

TT

MÔN THI

LỚP

GIỜ

NGÀY

CHÚ

1

Môn Tổng hợp

LTDH7-QT1

07h00, CN

04/08/2013

 

2

Môn Tổng hợp

LTDH7-QT2

07h00, CN

04/08/2013

 

Ghi chú:

 - Sinh viên cần liên hệ trực tiếp với Khoa/Pḥng Khảo thí - Quản lư chất lượng/Pḥng Công tác sinh viên/Pḥng

Quản lư đào tạo để kiểm tra kết quả học tập, đối chiếu các loại văn bằng, chứng chỉ để xét điều kiện dự thi

tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đúng qui định.

 - Sinh viên xem danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tại http://pdt.ufm.edu.vn/ ngày 26/07/2013

 - Sinh viên xem danh sách phân pḥng thi tốt nghiệp tại http://pdt.ufm.edu.vn/ từ ngày 31/07/2013

hoặc vào ngày thi tại địa điểm thi.

 - Sinh viên có mặt tại pḥng thi trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào pḥng thi.

 - Địa điểm thi:

+ Tại 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP1, Phường Tân Hưng, Quận 7 (cơ sở 3)

Nơi nhận:

-          Ban Giám hiệu (báo cáo);

-          Các đơn vị thuộc trường;

-          Lưu: VT, P. QLĐT.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2013

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

Châu Minh Quí