BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 772/ TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

Về kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 năm 2013

Khóa 7 – đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy

Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

 


Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp Khóa 7 và các khóa trả nợ đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy;

Căn cứ kết quả phiên họp ngày 24/05/2013 của Hội đồng tốt nghiệp Khóa 7 và các khóa trả nợ - đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy;

Căn cứ kết quả phiên họp ngày 25/07/2013 của Hội đồng tốt nghiệp Khóa 7 - đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp,

Hội đồng tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính – Marketing thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Khóa 7 - đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp như sau:

1.     Sinh viên hội đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp qui định tại chương IV, điều 14, mục 1 ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy” sẽ được tham gia dự thi tốt nghiệp lần 1 năm 2013 vào lúc 07 giờ 00 ngày 04/08/2013 tại cơ sở 3 của trường (số 458/3F đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM).

2.     Những sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nhưng c̣n nợ học phí: nhà trường yêu cầu hoàn thành học phí hạn chót ngày 02/08/2013 để trường lập danh sách dự thi tốt nghiệp lần 1 năm 2013.

3.     Những sinh viên chưa đối chiếu văn bằng tốt nghiệp bậc Cao đẳng hệ chính quy theo thông báo của Pḥng Công tác sinh viên, nếu không c̣n nợ các học phần theo chương tŕnh đào tạo: nhà trường giải quyết cho thi tốt nghiệp nhưng phải làm đơn cam kết và sinh viên có trách nhiệm liên hệ với Pḥng Công tác sinh viên (trước ngày 02/08/2013) để được hướng dẫn thủ tục tự liên hệ với trường đă cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng để được cấp giấy xác minh bằng tốt nghiệp theo qui định. Trước ngày xét tốt nghiệp (08/08/2013) nếu sinh viên không xuất tŕnh được văn bản xác nhận đối chiếu văn bằng tốt nghiệp hợp lệ th́ sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

4.     Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, xem danh sách phân pḥng thi tốt nghiệp tại http://pdt.ufm.edu.vn/ từ ngày 31/07/2013. Sinh viên có mặt tại pḥng thi trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào pḥng thi.

5.     Thời gian tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 năm 2013: dự kiến tháng 10/2013. /.

 

 

Nơi nhận:                                                                   

-          Ban Giám hiệu (để biết);

-          Hội đồng tốt nghiệp;

-          Các Khoa, bộ môn, Pḥng, Ban;

-          Thông báo sinh viên;

-          Lưu: VT, P.QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG \ CHỦ TỊCH HĐTN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG \ PHÓ CHỦ TỊCH HĐTN

 

 

(Đă kư)

 

 

       TS Nguyễn Văn Hiến