BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:      688A          /TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

Về kết quả xét tốt nghiệp lần 1 năm 2014 Khóa 7 (10D) bậc Đại học,

Khóa 17 (11C) bậc Cao đẳng hệ chính quy và các khóa trả nợ

 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014 của sinh viên Khóa 7 (10D) bậc Đại học, Khóa 17 (11C) bậc cao đẳng hệ chính quy và các khóa trả nợ;

Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng tốt nghiệp Khóa 7 (10D) bậc Đại học, Khóa 17 (11C) bậc cao đẳng hệ chính quy và các khóa trả nợ ngày 07/07/2014,

Hội đồng tốt nghiệp trường Đại học Tài chính – Marketing thông báo kết quả xét tốt nghiệp cho các khóa trên như sau:

1.      Sinh viên hội đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp qui định tại chương IV, điều 17, mục 1 ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy” sẽ được công nhận tốt nghiệp.

Riêng đối với sinh viên khóa 10D, 09D áp dụng thêm Quyết định số 754/QĐ/ĐHTCM-QLĐT ngày 14/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing “Về việc ban hành Quy định chuẩn TOEIC để đánh giá tŕnh độ tiếng Anh căn bản đối với sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học chính quy

2.      Ngày 21/07/2014, Nhà trường sẽ kư quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các khóa trên.

-        Lễ Bế giảng cho sinh viên các khóa 10D và 11C sẽ được Nhà trường tổ chức vào ngày 31/07/2014 tại cơ sở 2C Phổ Quang, Quận Tân B́nh, TP.HCM. Sinh viên các khóa 10D và 11C cần xem thông báo về tổ chức Lễ Bế giảng để thực hiện các nội dung theo qui định.

-        Riêng sinh viên tốt nghiệp thuộc các khóa khác sẽ nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm toàn khoá học tại pḥng Quản lư đào tạo từ ngày 01/08/2014.

-        Nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên về thời gian phát bằng tốt nghiệp, đề nghị sinh viên tốt nghiệp các khóa trên theo dơi thông báo và thực hiện đúng thời hạn.

3.      Thời gian nhận đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1: thực hiện theo Thông báo số 669/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 02/07/2014 về kết quả thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014 đối với khóa 10D bậc Đại học, khóa 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy và các khóa trả nợ.

4.      Sinh viên xem điểm thi tốt nghiệp và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp; kiểm tra, đối chiếu các thông tin như: họ và tên, giới tính, dân tộc, ngày sinh, nơi sinh, điểm trung b́nh chung toàn khóa học, xếp loại tốt nghiệp, t́nh h́nh nộp các thủ tục văn bằng, chứng chỉ (chứng chỉ Giáo dục quốc pḥng, Giáo dục thể chất, đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT) tại http://pdt.ufm.edu.vn/ trước khi Nhà trường kư quyết định công nhận tốt nghiệp. Thời gian kiểm tra, đối chiếu, nộp bổ sung đến hết ngày 15/07/2014 tại Pḥng Quản lư đào tạo.

5.      Riêng đối với sinh viên khóa 10D, 09D đủ điều kiện về kết quả học tập nhưng chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh TOEIC: sinh viên nộp bổ sung chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo qui định để xét tốt nghiệp bổ sung, thời gian dự kiến kư quyết định công nhận tốt nghiệp sau đợt 1 là 1 tháng.

6.      Những sinh viên chưa đạt yêu cầu trong kỳ thi tốt nghiệp lần 1 sẽ được tiếp tục thi tốt nghiệp lần 2 dự kiến tổ chức vào các ngày 11 – 12/10/2014.

7.      Những sinh viên của các khóa trước c̣n nợ môn thi tốt nghiệp nhưng chưa đăng kư thi được giải quyết cho đăng ký bổ sung vào tháng 07/2014 để xét dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2014 theo Thông báo số 544/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 11/06/2014 về việc đăng kư thi lại các môn thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2013 – 2014 cho các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy./.

 

Nơi nhận:

-          Ban Giám hiệu (để biết);

-          Các Khoa, Pḥng, Ban;

-          Thông báo sinh viên;

Lưu: VT, P.QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG \ CHỦ TỊCH HĐTN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG \ PHÓ CHỦ TỊCH HĐTN
 

 

(Đă kư)

 

 

TS. Nguyễn Văn Hiến