BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:    611    /TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2015


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ Bế giảng khóa học cho sinh viên

Khóa 08 (11D) – Bậc Đại học và Khóa 18 (12C) – Bậc Cao đẳng hệ chính quy

 

Nhà trường thông báo tổ chức Lễ Bế giảng khóa học cho sinh viên Khóa 08 (11D) – bậc Đại học và Khóa 18 (12C) – bậc Cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015 như sau:

1.      Thời gian tổ chức Lễ Bế giảng khóa học: ngày 28/07/2015 và ngày 29/07/2015, cụ thể:

KHÓA-BẬC ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

11D - ĐẠI HỌC

Ngân hàng

07 giờ 00, ngày 28/07/2015

(thứ Ba)

Hội trường lầu 6, cơ sở 2C Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM

Tài chính doanh nghiệp

Hải quan

Thuế

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

13 giờ 00, ngày 28/07/2015

(thứ Ba)

Quản trị khách sạn - nhà hàng

Marketing tổng hợp

Quản trị thương hiệu

Tiếng Anh kinh doanh

Kinh doanh bất động sản

Thẩm định giá

Kế toán doanh nghiệp

07 giờ 00, ngày 29/07/2015

(thứ Tư)

Kế toán ngân hàng

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế

12C - CAO ĐẲNG

Tài chính doanh nghiệp

13 giờ 00, ngày 29/07/2015

(thứ Tư)

Hội trường 402, cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân B́nh, TP.HCM

Thẩm định giá

Kế toán doanh nghiệp

Tiếng Anh kinh doanh

Tin học kế toán

Quản trị khách sạn - nhà hàng

Marketing tổng hợp

Thương mại quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được phân bổ thành các đợt lên lễ đài tốt nghiệp. Thông tin các đợt phân bổ này sẽ được thông báo trong phiếu tham dự Lễ Bế giảng được phát cho sinh viên khi đến làm thủ tục tập dợt dự Lễ Bế giảng. Khi đến tham dự Lễ Bế giảng, sinh viên phải mang theo phiếu này để được điểm danh, xướng tên lên lễ đài tốt nghiệp.

2.      Thời gian làm thủ tục tập dợt dự Lễ Bế giảng: sinh viên có mặt tại Hội trường lầu 6 cơ sở 2C Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP. HCM) vào ngày 23/07/2015 (thứ Năm) để chụp h́nh, nhận phiếu tham dự Lễ Bế giảng và tập dợt lên lễ đài tốt nghiệp. Thời gian cụ thể:

KHÓA-BẬC ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

11D - ĐẠI HỌC

Hải quan

07 giờ 30, ngày 23/07/2015

Thuế

Kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế

Quản trị khách sạn - nhà hàng

09 giờ 30, ngày 23/07/2015

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán ngân hàng

Marketing tổng hợp

10 giờ 30, ngày 23/07/2015

Quản trị thương hiệu

Kinh doanh bất động sản

Thẩm định giá

Ngân hàng

13 giờ 15, ngày 23/07/2015

Tiếng Anh kinh doanh

15 giờ 30, ngày 23/07/2015

Tài chính doanh nghiệp

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

16 giờ 30, ngày 23/07/2015

Quản trị kinh doanh tổng hợp

12C - CAO ĐẲNG

Thương mại quốc tế

07 giờ 30, ngày 23/07/2015

Quản trị khách sạn - nhà hàng

09 giờ 30, ngày 23/07/2015

Kế toán doanh nghiệp

Marketing tổng hợp

10 giờ 30, ngày 23/07/2015

Thẩm định giá

Tài chính doanh nghiệp

13 giờ 15, ngày 23/07/2015

Tiếng Anh kinh doanh

15 giờ 30, ngày 23/07/2015

Tin học kế toán

16 giờ 30, ngày 23/07/2015

Sinh viên khi đến làm thủ tục tập dợt dự Lễ Bế giảng cần mang theo thẻ sinh viên hoặc các loại giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

3.      Thời gian phát bằng tốt nghiệp: Nhà trường sẽ phát bằng tốt nghiệp tập trung cho sinh viên tốt nghiệp lần 1 năm 2015 của các khóa học trên và các khóa trả nợ vào chiều ngày 28/07/2015 đến ngày 29/07/2015 (theo giờ hành chính), cụ thể:

KHÓA-BẬC ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

11D - ĐẠI HỌC

Ngân hàng

13 giờ 00, ngày 28/07/2015 đến 17 giờ 00, ngày 29/07/2015

Cơ sở 2C Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM

Tài chính doanh nghiệp

Hải quan

Thuế

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

14 giờ 30, ngày 28/07/2015 đến 17 giờ 00, ngày 29/07/2015

Quản trị khách sạn - nhà hàng

Marketing tổng hợp

Quản trị thương hiệu

Tiếng Anh kinh doanh

Kinh doanh bất động sản

Thẩm định giá

 


 

KHÓA-BẬC ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

11D - ĐẠI HỌC

Kế toán doanh nghiệp

09 giờ 00, ngày 29/07/2015 đến 17 giờ 00, ngày 29/07/2015

Cơ sở 2C Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM

Kế toán ngân hàng

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế

12C - CAO ĐẲNG

Tài chính doanh nghiệp

13 giờ 00, ngày 29/07/2015

Pḥng 204, cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân B́nh, TP.HCM

Thẩm định giá

Kế toán doanh nghiệp

Tiếng Anh kinh doanh

Tin học kế toán

Quản trị khách sạn - nhà hàng

Marketing tổng hợp

Thương mại quốc tế

Sau thời gian phát bằng tốt nghiệp tập trung nêu trên, Nhà trường sẽ phát bằng tốt nghiệp vào các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần tại pḥng Quản lư đào tạo.

4.      Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp: sinh viên phải đảm bảo các thủ tục sau:

a)     Đối với sinh viên trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp: Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên. Nếu mất thẻ sinh viên, sinh viên phải có bản sao y có thị thực giấy CMND.

b)     Đối với sinh viên nhờ người thân nhận hộ bằng tốt nghiệp: Người nhận hộ phải mang theo các loại giấy tờ sau:

-         Giấy ủy quyền cho người thân nhận hộ bằng tốt nghiệp có đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương;

-         01 Bản sao y có thị thực giấy CMND của người được ủy quyền (kèm bản chính để đối chiếu);

-         Thẻ sinh viên hoặc 01 bản sao y có thị thực giấy CMND của người ủy quyền (nếu sinh viên mất thẻ sinh viên).

Lưu ư: Sinh viên phải kiểm tra và hoàn tất các khoản nợ học phí (nếu có) tại pḥng Kế hoạch – Tài chính; hoàn trả sách giáo khoa, giáo tŕnh (nếu có) tại Thư viện trước khi nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:                                          

-          Ban Giám hiệu (để báo cáo);

-          Các Khoa, Pḥng, Ban;

-          Thông báo sinh viên;

-          Website;

-          Lưu: VT, P. QLĐT.                                                   

 

                             TL. HIỆU TRƯỞNG
      TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

                                     

 
 

(Đă kư)

 

 

TS. Đặng Thị Ngọc Lan