BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

BẢNG PHÂN BỔ PH̉NG THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2016

KHÓA 12C, 11C VÀ 10C BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

 

  1. Chiều thứ Bảy 05/11/2016 (lúc 13h00):

Địa điểm thi: Cơ sở Pḥng máy (số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh).

 

BẬC ĐÀO TẠO

MÔN THI

CHUYÊN NGÀNH

LỚP

PH̉NG THI

SỐ LƯỢNG

CAO ĐẲNG

Tổng hợp (TH)

Tin học kế toán

10CTK

PM09

1

 

 

 

11CTK2

PM09

1

 

 

 

11CTK3

PM09

2

 

 

 

12CTK2

PM09

2

 

  1. Sáng Chủ Nhật 06/11/2016 (lúc 07h00):

Địa điểm thi: Cơ sở 2 của trường (số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh).

 

BẬC ĐÀO TẠO

MÔN THI

CHUYÊN NGÀNH

LỚP

PH̉NG THI

SỐ LƯỢNG

CAO ĐẲNG

Lư luận chính trị

Kế toán doanh nghiệp

11CKT

305

1

 

 

 

12CKT

305

1

 

 

Kế toán ngân hàng

11CKN

305

1

 

 

Kinh doanh bất động sản

11CKB

305

2

 

 

Kinh doanh quốc tế

10CKQ2

306

1

 

 

 

11CKQ

306

2

 

 

Marketing tổng hợp

11CMA1

306

2

 

 

 

12CMA

306

1

 

 

Quản trị KD tổng hợp

11CQT1

306

1

 

 

 

11CQT2

306

3

 

 

 

12CQT

306

6

 

 

Quản trị khách sạn nhà hàng

11CKS1

306

2

 

 

 

11CKS2

306

2

 

 

 

12CKS

306

3

 

 

Tài chính doanh nghiệp

12CTC

305

6

 

 

Tiếng Anh kinh doanh

11CTA1

305

1

 

 

 

11CTA2

305

2

 

 

 

12CTA2

305

1

 

 

Tin học kế toán

10CTK

305

1

 

 

 

11CTK1

305

1

 

 

 

11CTK2

305

1

 

 

 

11CTK3

305

3

 

 

 

12CTK1

305

1

 

 

 

12CTK2

305

4

 

 

Thẩm định giá

11CTD

305

2

 

 

 

12CTD

305

1

 

 

Thương mại quốc tế

10CTM2

306

1

 

 

 

11CTM

306

2

 

 

 

12CTM

306

6

 

  1. Chiều Chủ nhật – 06/11/2016 (lúc 13h00):

Địa điểm thi: Cơ sở 2 của trường (số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh).

 

BẬC ĐÀO TẠO

MÔN THI

CHUYÊN NGÀNH

LỚP

PH̉NG THI

SỐ LƯỢNG

CAO ĐẲNG

Tổng hợp

Kinh doanh bất động sản

11CKB

305

1

 

 

Kinh doanh quốc tế

10CKQ1

306

1

 

 

 

10CKQ2

306

1

 

 

 

11CKQ

306

2

 

 

Marketing tổng hợp

12CMA

306

1

 

 

Ngân hàng

11CNH

305

1

 

 

Quản trị KD  tổng hợp

11CQT1

306

2

 

 

 

11CQT2

306

4

 

 

Quản trị khách sạn nhà hàng

11CKS1

306

1

 

 

 

11CKS2

306

1

 

 

 

12CKS

306

2

 

 

Tài chính doanh nghiệp

12CTC

305

5

 

 

Tiếng Anh kinh doanh

11CTA1

305

1

 

 

 

11CTA2

305

2

 

 

 

12CTA2

305

1

 

 

Tin học kế toán

10CTK

305

1

 

 

 

11CTK2

305

1

 

 

 

11CTK3

305

2

 

 

 

12CTK2

305

2

 

 

Thẩm định giá

11CTD

305

2

 

 

 

12CTD

305

2

 

 

Thương mại quốc tế

10CTM1

306

1

 

 

 

10CTM2

306

2

 

 

 

11CTM

306

2

 

 

 

12CTM

306

4

 

 

Nơi nhận:

- Hội đồng tốt nghiệp (để báo cáo);

- Các Ban thuộc Hội đồng tốt nghiệp;

- Pḥng Khảo thí-QLCL;

- Ban QLCCSĐT;

- Thông báo sinh viên;

- Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

Lê Trọng Tuyến