BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

BẢNG PHÂN BỔ PH̉NG THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2016

CÁC KHÓA 11D, 10D VÀ 09D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 

  1. Sáng Chủ nhật – 06/11/2016 (lúc 07h00):

BẬC ĐÀO TẠO

MÔN THI

CHUYÊN NGÀNH

LỚP

PH̉NG THI

SỐ LƯỢNG

ĐẠI HỌC

Lư luận chính trị

Kế toán doanh nghiệp

11DKT

304

1

 

 

Kinh doanh quốc tế

11DKQ2

304

1

 

 

Marketing tổng hợp

09DMA2

304

1

 

 

 

10DMA

304

1

 

 

 

11DMA2

304

1

 

 

Ngân hàng

11DNH1

304

1

 

 

 

11DNH2

304

1

 

 

 

11DNH4

304

2

 

 

Quản trị bán hàng

10DBH

304

1

 

 

Quản trị kinh doanh tổng hợp

09DQT

304

1

 

 

 

10DQT1

304

2

 

 

 

11DQT2

304

1

 

 

 

11DQT3

304

1

 

 

Quản trị khách sạn nhà hàng

11DKS1

304

4

 

 

 

11DKS2

304

1

 

 

Quản trị thương hiệu

09DQH

304

1

 

 

 

11DQH

304

1

 

 

Tài chính doanh nghiệp

11DTC1

304

1

 

 

Tiếng Anh kinh doanh

11DTA1

304

1

 

 

Tin học ứng dụng trong KD

11DTH

304

1

 

 

Thẩm định giá

10DTD

304

1

 

 

Thương mại quốc tế

11DTM2

304

2

 

 

  1. Chiều Chủ nhật 06/11/2016 (lúc 13h00):

BẬC ĐÀO TẠO

MÔN THI

CHUYÊN NGÀNH

LỚP

PH̉NG THI

SỐ LƯỢNG

ĐẠI HỌC

Tổng hợp

Kế toán doanh nghiệp

11DKT

304

1

 

 

Kinh doanh quốc tế

11DKQ2

304

2

 

 

Marketing tổng hợp

11DMA2

304

1

 

 

Ngân hàng

10DNH2

304

1

 

 

 

11DNH1

304

1

 

 

 

11DNH2

304

1

 

 

 

11DNH4

304

3

 

 

Quản trị bán hàng

10DBH

304

1

 

 

Quản trị kinh doanh tổng hợp

10DQT1

304

2

 

 

 

11DQT3

304

1

 

 

Quản trị khách sạn nhà hàng

11DKS1

304

3

 

 

 

11DKS2

304

1

 

 

Quản trị thương hiệu

09DQH

304

1

 

 

 

11DQH

304

2

 

 

Tài chính doanh nghiệp

11DTC1

304

1

 

 

Tiếng Anh kinh doanh

11DTA1

304

1

 

 

Tin học ứng dụng trong KD

11DTH

304

1

 

 

Thẩm định giá

10DTD

304

1

 

 

Thương mại quốc tế

11DTM2

304

1

 

Địa điểm thi: Cơ sở 2 của trường (số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh).

 

 

Nơi nhận:

- Hội đồng tốt nghiệp (để báo cáo);

- Các Ban thuộc Hội đồng tốt nghiệp;

- Pḥng Khảo thí-QLCL;

- Ban QLCCSĐT;

- Thông báo sinh viên;

- Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

Lê Trọng Tuyến