BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

BẢNG PHÂN BỔ PH̉NG THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2016

KHÓA 7 - ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 

Giờ thi: chiều Chủ nhật 06/11/2016 (lúc 13h00):

 

BẬC ĐÀO TẠO

MÔN THI

CHUYÊN NGÀNH

LỚP

PH̉NG THI

SỐ LƯỢNG

ĐẠI HỌC

Tổng hợp (LT)

Quản trị kinh doanh tổng hợp

LTDH7QT2

304

1

 

 

Thẩm định giá

LTDH7TD

304

1

 

 

Thương mại quốc tế

LTDH7TM2

304

1

 

Địa điểm thi: Cơ sở 2 của trường (số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh).

                                                                                                                                               

 

 

Nơi nhận:

- Hội đồng tốt nghiệp (để báo cáo);

- Các Ban thuộc Hội đồng tốt nghiệp;

- Pḥng Khảo thí-QLCL;

- Ban QLCCSĐT;

- Thông báo sinh viên;

- Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

Lê Trọng Tuyến