BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:  1390/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
đối với các khóa đào tạo theo tín chỉ bậc Đại học hệ chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ/ĐHTCM-QLĐT ngày 19/07/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về việc ban hành “Quy định tổ chức đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính – Marketing”;

Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-ĐHTCM ngày 13/08/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo tŕnh độ Đại học của trường Đại học Tài chính – Marketing;

Căn cứ Thông báo số 1193/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 08/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về việc hướng dẫn thực hiện Chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học đối với sinh viên các khóa đào tạo bậc Đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 06/08/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao tŕnh độ Đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing;

Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 các khóa đào tạo theo tín chỉ bậc Đại học hệ chính quy ngày 29/12/2016,

Hội đồng tốt nghiệp trường Đại học Tài chính – Marketing thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 cho các khóa đào tạo theo tín chỉ bậc Đại học hệ chính quy như sau:

1.     Sinh viên hội đủ điều kiện xét tốt nghiệp được qui định tại chương V, điều 29, mục 1 ban hành theo Quyết định số 1194/QĐ/ĐHTCM-QLĐT ngày 19/07/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về việc ban hành “Quy định tổ chức đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính – Marketing” sẽ được công nhận tốt nghiệp.

2.     Pḥng Quản lư đào tạo thông báo kết quả xét tốt nghiệp và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp để sinh viên kiểm tra, đối chiếu các thông tin như: họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, điểm trung b́nh chung tích lũy toàn khóa, xếp loại tốt nghiệp, t́nh h́nh hoàn thành các thủ tục văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu chuẩn đầu ra trước khi tŕnh Hiệu trưởng kư quyết định công nhận tốt nghiệp. Thời gian kiểm tra, đối chiếu đến hết ngày 06/01/2016 tại Pḥng Quản lư đào tạo.

3.     Nhà trường ban hành Quyết định tốt nghiệp ngày 10/01/2016. Sinh viên sau khi được công nhận tốt nghiệp đăng kư nhận GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP từ ngày 11/01/2017 tại Pḥng quản lư đào tạo.

4.     Trường hợp sinh viên chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp:

a.     Đối với sinh viên chưa đạt điểm khóa luận tốt nghiệp (do có điểm D, F+, F) hoặc chưa làm khóa luận tốt nghiệp, chưa tích lũy đủ chương tŕnh đào tạo: sinh viên phải đăng kư làm khóa luận tốt nghiệp, đăng kư học lại (đối với học phần có điểm chưa đạt) hoặc đăng kư học phần để hoàn thành chương tŕnh đào tạo (đối với sinh viên chưa học đủ các học phần qui định trong chương tŕnh đào tạo) sẽ được giải quyết đăng kư học phần tại các đợt học tiếp theo.

b.     Đối với sinh viên đă tích lũy đủ chương tŕnh đào tạo nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp do có điểm trung b́nh chung tích lũy toàn khóa (ĐTBCTLTK) dưới 2 điểm: sinh viên phải đăng kư học cải thiện đối với các học phần có điểm D hoặc D+ tại các đợt học tiếp theo để cải thiện điểm trung b́nh chung tích lũy theo quy định về công nhận tốt nghiệp.

c.      Những sinh viên chưa tích lũy đủ các chứng chỉ theo yêu cầu chuẩn đầu ra (ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm): sinh viên liên hệ với các đơn vị liên quan thuộc trường để tham dự  kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ và nộp chứng chỉ làm điều kiện xét tốt nghiệp vào đợt 1 năm 2017 (tháng 06/2017).

5.     Thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2016: ngày 19/01/2017 tại cơ sở chính của trường (số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7) của Trường.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/cáo);

- Các Khoa,Pḥng,Ban;

- Thông báo, website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP
PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đă kư)

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Đặng Thị Ngọc Lan