BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2017

 

BẢNG PHÂN BỔ PH̉NG THI TỐT NGHIỆP LẦN 1 NĂM 2017

KHÓA 11D, 10D BẬC ĐẠI HỌC VÀ

KHÓA 12C, 11C BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

 

  1. Chiều thứ Bảy10/06/2017 (lúc 13h00):

Địa điểm thi: sở Pḥng máy (số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh).

 

BẬC ĐÀO TẠO

MÔN THI

CHUYÊN NGÀNH

LỚP

PH̉NG THI

SỐ LƯỢNG

CAO ĐẲNG

Tổng hợp (TH)

Tin học kế toán

11CTK3

PM1.1

1

 

  1. Sáng Chủ Nhật 11/06/2017 (lúc 07h00):

Địa điểm thi: Cơ sở 2 của trường (số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh).

BẬC ĐÀO TẠO

MÔN THI

CHUYÊN NGÀNH

LỚP

PH̉NG THI

SỐ LƯỢNG

CAO ĐẲNG

luận chính trị

Kinh doanh bất động sản

11CKB

402B

2

 

 

Marketing tổng hợp

12CMA

402B

1

 

 

Ngân hàng

11CNH

402B

1

 

 

Quản trị KD tổng hợp

11CQT1

402B

1

 

 

 

11CQT2

402B

2

 

 

 

12CQT

402B

2

 

 

Quản trị KS - nhà hàng

11CKS1

402B

2

 

 

 

11CKS2

402B

1

 

 

 

12CKS

402B

2

 

 

Tài chính doanh nghiệp

12CTC

402B

1

 

 

Tiếng Anh kinh doanh

11CTA1

402B

2

 

 

Tin học kế toán

11CTK3

402B

1

 

 

 

12CTK1

402B

1

 

 

 

12CTK2

402B

3

 

 

Thẩm định giá

12CTD

402B

1

 

 

Thương mại quốc tế

11CTM

402B

1

 

 

 

12CTM

402B

2

ĐẠI HỌC

luận chính trị

Kế toán doanh nghiệp

11DKT

402B

1

 

 

Kinh doanh quốc tế

11DKQ2

402B

1

 

 

Kế toán ngân hàng 

11DNH4

402B

1

 

 

Tin học ứng dụng trong KD

11DTH

402B

2

 

 

Thẩm định giá

11DTD

402B

1

 

  1. Chiều Chủ nhật – 11/06/2017 (lúc 13h00):

Địa điểm thi: Cơ sở 2 của trường (số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh).

 

BẬC ĐÀO TẠO

MÔN THI

CHUYÊN NGÀNH

LỚP

PH̉NG THI

SỐ LƯỢNG

CAO ĐẲNG

Tổng hợp

Kinh doanh bất động sản

11CKB

402B

1

 

 

Ngân hàng

11CNH

402B

1

 

 

Quản trị KD tổng hợp

11CQT1

402B

1

 

 

 

11CQT2

402B

2

 

 

 Quản trị KS - nhà hàng

12CKS

402B

1

 

 

Tài chính doanh nghiệp

12CTC

402B

1

 

 

Tiếng Anh kinh doanh

11CTA1

402B

3

 

 

Tin học kế toán

11CTK3

402B

1

 

 

Thẩm định giá

12CTD

402B

2

 

 

Thương mại quốc tế

11CTM

402B

2

 

 

 

12CTM

402B

2

ĐẠI HỌC

Tổng hợp

Kế toán doanh nghiệp

11DKT

402B

2

 

 

Kinh doanh quốc tế

11DKQ2

402B

2

 

 

Ngân hàng

10DNH2

402B

1

 

 

 

11DNH2

402B

1

 

 

 

11DNH4

402B

1

 

 

Quản trị KD tổng hợp

10DQT1

402B

1

 

 

Tin học ứng dụng trong KD

11DTH

402B

2

 

 

Thẩm định giá

11DTD

402B

1

 

 

Nơi nhận:

- Hội đồng tốt nghiệp (để báo cáo);

- Các Ban thuộc Hội đồng tốt nghiệp;

- Pḥng Khảo thí-QLCL;

- Ban QLCCSĐT;

- Thông báo sinh viên;

- Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă )

 

 

Trọng Tuyến