BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

BẢNG PHÂN BỔ PH̉NG THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2017

KHÓA 11D, 10D BẬC ĐẠI HỌC VÀ

KHÓA 12C, 11C BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

 

  1. Sáng Chủ Nhật 12/11/2017 (lúc 07h00):

Địa điểm thi: Cơ sở 2 của trường (số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh).

BẬC ĐÀO TẠO

MÔN THI

CHUYÊN NGÀNH

LỚP

PH̉NG THI

SỐ LƯỢNG

CAO ĐẲNG

Lư luận chính trị

Kinh doanh bất động sản

11CKB

208

3

 

 

Quản trị KD tổng hợp

11CQT1

208

1

 

 

 

11CQT2

208

1

 

 

 

12CQT

208

1

 

 

Quản trị khách sạn nhà hàng

12CKS

208

1

 

 

Tài chính doanh nghiệp

12CTC

208

1

 

 

Tin học kế toán

11CTK3

208

1

 

 

 

12CTK2

208

1

ĐẠI HỌC

Lư luận chính trị

Kinh doanh bất động sản

11DKB

208

1

 

 

Kinh doanh quốc tế

11DKQ2

208

1

 

 

Ngân hàng

11DNH3

208

1

 

 

Quản trị bán hàng

10DBH

208

1

 

 

Quản trị KD tổng hợp

11DQT1

208

1

Tài chính doanh nghiệp

11DTC1

208

1

Tin học ứng dụng trong KD

11DTH

208

2

Thương mại quốc tế

11DTM2

208

2

 

  1. Chiều Chủ nhật – 12/11/2017 (lúc 13h00):

Địa điểm thi: Cơ sở 2 của trường (số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh).

 

BẬC ĐÀO TẠO

MÔN THI

CHUYÊN NGÀNH

LỚP

PH̉NG THI

SỐ LƯỢNG

CAO ĐẲNG

Tổng hợp

Kinh doanh bất động sản

11CKB

208

2

 

 

Quản trị KD tổng hợp

11CQT1

208

1

 

 

 

11CQT2

208

1

 

 

 

12CQT

208

1

 

 

Thương mại quốc tế

11CTM

208

2

 

 

 

12CTM

208

2

ĐẠI HỌC

Tổng hợp

Kinh doanh bất động sản

11DKB

208

1

 

 

Kinh doanh quốc tế

11DKQ2

208

2

 

 

Ngân hàng

11DNH3

208

1

 

 

Quản trị bán hàng

10DBH

208

1

 

 

Quản trị KD tổng hợp

11DQT1

208

1

 

 

Tài chính doanh nghiệp

11DTC1

208

1

 

 

Tin học ứng dụng trong KD

11DTH

208

2

 

 

Thương mại quốc tế

11DTM2

208

2

 

 

Nơi nhận:

- Hội đồng tốt nghiệp (để báo cáo);

- Các Ban thuộc Hội đồng tốt nghiệp;

- Pḥng Khảo thí-QLCL;

- Ban QLCCSĐT;

- Thông báo sinh viên;

- Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

Lê Trọng Tuyến