BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:   1479/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp và dự kiến danh sách

công nhận tốt nghiệp các khóa đào tạo theo niên chế

tŕnh độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy lần 2 năm 2017

 

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc Sáp nhập Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan vào Trường Đại học Tài chính – Marketing;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-TTg  ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Tài chính – Marketing giai đoạn 2015 – 2017;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Hội đồng tốt nghiệp các khóa đào tạo theo niên chế tŕnh độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ kết quả điểm thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các khóa đào tạo theo niên chế tŕnh độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy,

Hội đồng tốt nghiệp các khóa đào tạo theo niên chế tŕnh độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017 thông báo kết quả thi, phúc khảo bài tốt nghiệp và dự kiến danh sách công nhận tốt nghiệp các khóa đào tạo niên chế tŕnh độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy lần 2 năm 2017 như sau:

1. Sinh viên xem kết quả thi tốt nghiệp các khóa đào tạo theo niên chế tŕnh độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy lần 2 năm 2017 tại uis.ufm.edu.vn hoặc pdt.ufm.edu.vn ngày 23/11/2017.


 

2. Phúc khảo bài thi tốt nghiệp:

a) Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 23/11/2017 đến hết ngày 04/12/2017, trong giờ hành chính, trừ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

b) Địa điểm nhận đơn phúc khảo: pḥng Quản lư đào tạo (P. 204 tầng 2, cơ sở 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM) hoặc văn pḥng Chương tŕnh Chất lượng cao (tầng Trệt, cơ sở 2C đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, Tp.HCM).

c) Mẫu đơn phúc khảo: Thí sinh tải mẫu đơn tại uis.ufm.edu.vn hoặc pdt.ufm.edu.vn.

3. Sinh viên kiểm tra dự kiến danh sách công nhận tốt nghiệp và kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp tại uis.ufm.edu.vn hoặc pdt.ufm.edu.vn từ ngày 30/11/2017.

Nhà trường đề nghị sinh viên thực hiện đầy đủ các nội dung trên đúng thời hạn quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- HĐTNL2-2017;

- Website;

- Lưu: VT, P. QLĐT.     

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP

 

(Đă kư)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Hoàng Đức Long