BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 1537/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về kết quả xét tốt nghiệp lần 2 năm 2017

đối với các khóa đào tạo niên chế bậc Đại họcCao đẳng hệ chính quy

 


Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 04 tháng 08 năm 2017 của Thủ Tướng chính phủ về việc sáp nhập trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan vào trường Đại học Tài chính – Marketing;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ/ĐHTCM-QLĐT ngày 14/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing “Về việc ban hành Quy định chuẩn TOEIC để đánh giá tŕnh độ tiếng Anh căn bản đối với sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học chính quy”,

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing “Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Cao đẳng tại Trường Đại học Tài chính – Marketing”;

Căn cứ tờ tŕnh của pḥng Quản lư đào tạo “Về việc điều chỉnh nội dung Quy định Chuẩn đầu ra các tŕnh độ đào tạo của trường” đă được Ban Giám hiệu phê duyệt ngày 28/01/2015;

Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 của sinh viên các khóa đào tạo niên chế bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng tốt nghiệp các khóa đào tạo niên chế bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ngày 30/11/2017,

Hội đồng tốt nghiệp trường Đại học Tài chính – Marketing thông báo kết quả xét tốt nghiệp lần 2 năm 2017 cho sinh viên các khóa 11D, 10D bậc Đại học và khóa 12C, 11C Cao đẳng hệ chính quy như sau:

1.      Sinh viên hội đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp qui định tại chương IV, điều 17, mục 1 ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy” sẽ được công nhận tốt nghiệp. Riêng đối với:

-        Sinh viên khóa 11D, 10D, 09D áp dụng thêm Quyết định số 754/QĐ/ĐHTCM-QLĐT ngày 14/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing “Về việc ban hành Quy định chuẩn TOEIC để đánh giá tŕnh độ tiếng Anh căn bản đối với sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học chính quy”.

-        Sinh viên khóa 12C áp dụng thêm Quyết định số 1313/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing “Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Cao đẳng tại Trường Đại học Tài chính – Marketing”.

2.      Sinh viên xem danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp; kiểm tra, đối chiếu các thông tin như: họ và tên, giới tính, dân tộc, ngày sinh, nơi sinh, điểm trung b́nh chung toàn khóa học, xếp loại tốt nghiệp, t́nh h́nh nộp các thủ tục văn bằng, chứng chỉ (chứng chỉ Giáo dục quốc pḥng, Giáo dục thể chất, đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT, các yêu cầu về chuẩn đầu ra) tại http://pdt.ufm.edu.vn/ trước khi Nhà trường kư quyết định công nhận tốt nghiệp.

Thời gian kiểm tra, đối chiếu, nộp bổ sung các văn bằng, chứng chỉ đến hết ngày 05/12/2017 tại Pḥng Quản lư đào tạo.

3.      Ngày 08/12/2017, Nhà trường sẽ kư quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp thuộc các khóa học trên.

Sinh viên tốt nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, liên hệ pḥng Quản lư đào tạo để đăng kư từ ngày 11/12/2017./.

 

Nơi nhận:

-          Ban Giám hiệu (để biết);

-          Hội đồng tốt nghiệp;

-          Các Khoa, Pḥng, Ban;

-          Thông báo sinh viên;

-          Lưu: VT, P.QLĐT.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP

(Đă kư)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Hoàng Đức Long