BỘ TÀI CHÍNH                                  CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 1079/QĐ-ĐHTCM-QLĐT               TP. Hồ Chí Minh, ngày  20 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh

Khoá 9 - Đào tạo liên thông lên bậc đại học hệ chính quy năm 2013

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KHÓA 9

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG LÊN BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

Căn cứ quyết định số 29/2004/QĐ-TTg ngày 05/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại Học BC Marketing trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ -TTg ngày 25/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học BC Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing;

Căn cứ Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc quy định đào tạo liên thông lên tŕnh độ Cao đẳng, Đại học;

Căn cứ Thông báo số 148/TB-ĐHTCM - QLĐT ngày 27/02/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc Thông báo tuyển sinh Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc đại học hệ chính quy năm 2013;

Căn cứ kết quả phiên họp của Hội đồng tuyển sinh Khoá 9Đào tạo liên thông lên bậc đại học hệ chính quy năm 2013 ngày 18/09/2013;

Theo đề nghị của Ủy viên TT Hội đồng tuyển sinh Khoá 9Đào tạo liên thông lên bậc đại học hệ chính quy, năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khoá 9Đào tạo liên thông lên bậc đại học hệ chính quy, năm 2013:

 Stt

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Điểm chuẩn

trúng tuyển

(tổng Ba môn thi)

1

Ngành Quản trị kinh doanh: chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

10,0 điểm

2

Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

10,0 điểm

(không có môn thi bị điểm liệt – không điểm).

Điều 2. Những sinh viên trúng tuyển phải làm thủ tục nhập học theo đúng qui định tại Giấy báo trúng tuyển và nhập học của trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kư. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, Trưởng Khoa, Trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh Khoá 9Đào tạo liên thông lên bậc đại học hệ chính quy, năm 2013 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-          Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính (b/c);

-          Như điều 3;

-          Lưu: VT, P. QLĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đă kư)

 

 

PGS. TS. Hoàng Trần Hậu