BỘ TÀI CHÍNH                                  CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:  1003/TB-ĐHTCM-QLĐT               TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

Về kết quả thi tuyển sinh Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên đại học hệ chính quy

  Căn cứ Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc quy định đào tạo liên thông lên tŕnh độ Cao đẳng, Đại học;

Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 9 – Đào tạo liên thông lện đại học hệ chính quy, ngày 18/09/2013;

Căn cứ vào Quyết định số 1079/QĐ-ĐHTCM – QLĐT ngày 19/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing “Về điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc đại học hệ chính quy năm 2013”.

Nay, Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Tài chính – Marketing thông báo kết quả xét tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc đại học hệ chính quy năm 2013, như sau:

1.     Thí sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc đại học hệ chính quy năm 2013 sẽ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học trong năm 2013 theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GD & ĐT.

2.     Thời gian công bố kết quả điểm thi, phúc khảo bài thi:

+       Thời gian công bố kết quả điểm thi và danh sách thí sinh trúng tuyển: Ngày 19/09/2013.

+       Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 20/09/2013 đến 04/10/2013.

+    Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Trường ĐH Tài chính – Marketing (CS1), số 306, Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q. Tân B́nh

+       Lệ phí phúc khảo: 15.000 đồng/môn.

3.     Thời gian làm thủ tục nhập học:

Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ ngày 07/10/2013 đến 11/10/2013. Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc đại học hệ chính quy xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học theo trong Giấy báo trúng tuyển và nhập học (Bảng hướng dẫn kèm theo)./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Các Khoa, Pḥng, Ban;

- Thông báo website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đă kư)

 

 

PGS. TS. Hoàng Trần Hậu