BỘ TÀI CHÍNH                         CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỆ CQ NĂM 2013                                   

                                                                                                                   

            Số: 821/TB/ĐHTCM-TS2013                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 08  năm 2013

THÔNG BÁO

Về điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2013

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;     

Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Thông báo về điểm sàn ngày 08/08/2013 của Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả phiên họp của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2013 trường Đại học Tài chính - Marketing ngày 08/08/2013;           

Nay, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh Đại học vào Trường năm 2013 như sau:

1.      Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1:

STT

Tên ngành

Mă ngành

Khối A

Khối A1

Khối D1

1.

Quản trị kinh doanh

D340101

18.5

18.0

18.0

2.

Quản trị khách sạn

D340107

20.5

19.0

18.5

3.

Bất động sản

D340116

16.5

16.5

16.5

4.

Kinh doanh quốc tế

D340120

20.0

19.0

19.0

5.

Marketing

D340115

19.0

19.0

18.0

6.

Tài chính–Ngân hàng

D340201

17.0

17.0

17.0

7.

Kế toán

D340301

17.0

17.0

17.0

8.

Hệ thống thông tin quản lư

D340405

16.5

16.5

16.5

9.

Ngôn ngữ Anh

D220201

-

-

17.0

10.

Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

17.0

17.0

17.0

11.

Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống

D340109

16.5

16.5

16.5

     Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

2.      Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung: 200 chỉ tiêu

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mă ngành / chuyên ngành

Điểm  nhận hồ sơ xét nguyện vọng bổ sung

Chỉ tiêu

Khối A

Khối A1

Khối D1

1.

Quản trị kinh doanh, chuyên ngành:

D340101

 

 

 

 

 

Quản lư kinh tế

D340101.3

18,5

18,0

18,0

20

 

Quản lư dự án

D340101.4

18,5

18,0

18,0

30

2.

Tài chính–Ngân hàng

D340201

 

 

 

 

 

Thuế

D340201.3

17,0

17,0

17,0

20

 

Tài chính công

D340201.5

17,0

17,0

17,0

40

 

Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

D340201.6

17,0

17,0

17,0

30

 

Thẩm định giá

D340201.7

17,0

17,0

17,0

20

3.

Hệ thống thông tin quản lư, chuyên ngành Tin học kế toán

D340405

16,5

16,5

16,5

20

4.

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng

D340109

16,5

16,5

16,5

20

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

3.      Thời gian, thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Từ ngày 20/08/2013 đến hết ngày 09/09/2013.

- Hồ sơ gồm: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2013, lệ phí xét tuyển (15.000 đồng/hồ sơ), 01 phong b́ đă dán sẵn tem và ghi rơ địa chỉ liên lạc với thí sinh, số điện thọai (nếu có).

- Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp ngay tại trường.

- Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường Đại học Tài chính - Marketing cần lưu ư ghi cụ thể tên chuyên ngành và mă chuyên ngành muốn xét tuyển vào Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh.

- Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm thi từ cao đến điểm chuẩn trúng tuyển qui định cho từng chuyên ngành đào tạo.

- Ngày công bố kết quả xét tuyển: 13/09/2013.  

4.      Tuyển sinh các lớp chương tŕnh đào tạo chất lượng cao và chương tŕnh đặc biệt:

Năm học 2013 - 2014, Trường tuyển sinh các chương tŕnh đào tạo chất lượng cao, chương tŕnh đặc biệt hệ chính quy dành cho các thí sinh trúng tuyển vào trường. Các chuyên ngành tuyển sinh gồm:

1.      Quản trị kinh doanh tổng hợp.

2.      Quản trị dự án.

3.      Quản lư kinh tế.

4.      Tài chính doanh nghiệp.

5.      Ngân hàng.

6.      Kế toán doanh nghiệp.

7.      Marketing.

8.      Thương mại quốc tế.

9.      Quản trị khách sạn.

10. Thuế.

11. Hải quan.

Thí sinh có nhu cầu học chương tŕnh đào tạo chất lượng cao, chương tŕnh đặc biệt có thể đăng kư ngay tại http://uis.ufm.edu.vn/ vào mục tuyển sinh\đăng kư nhập học.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Pḥng Quản lư đào tạo, trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân B́nh, TP. Hồ Chí Minh. Điện thọai: 08. 39970941 – Hotline: 08082666 – Email: phongqldt@ufm.edu.vn – Website: www.ufm.edu.vn./.

 

Nơi nhận

-          Bộ GD&ĐT, Bộ tài chính;

-          Hội đồng tuyển sinh;

-          Thông báo, Web;

-          Lưu: VT-TS 2013.

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đă kư)

 

 

TS. Nguyễn Văn Hiến