BỘ TÀI CHÍNH                           CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  741      /TB-ĐHTCM-TS2013       TP. Hồ Chí Minh, ngày 20     tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh

Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2013

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;     

Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông tư 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 30 tháng 05 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2013;

Nay, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2013 như sau:

1.      Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 22/07/2013 đến hết ngày 09/08/2013 (không nhận đơn vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần).

2.      Lệ phí phúc khảo: 15.000 đồng/môn.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo (Pḥng 204), số 306 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân B́nh, TP. Hồ Chí Minh để nhận đơn xin chấm phúc khảo.

Thời gian công bố kết quả phúc khảo: 30/08/2013./.

 

Nơi nhận:

-          Hội đồng tuyển sinh;

-          Thông báo thí sinh, website;               

-          Lưu: VT; TS 2013.

HIỆU TRƯỞNG/CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

(Đă kư)

 

 

 

PGS. TS Hoàng Trần Hậu