BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:       391/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học

hệ chính quy năm 2014

 

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đă được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014;

Trường Đại học Tài chính - Markerting thông báo điều kiện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy của trường năm 2014 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC

1. Đối tượng tuyển thẳng vào đại học:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đă tốt nghiệp trung học; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.

b) Người đă dự thi và trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đă hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ th́ được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đă dự thi, mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, th́ được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

c) Thí sinh trong đội tuyển Olympic đă tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học. Nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Những môn thí sinh đă dự thi trong đội tuyển thuộc khối ngành A, A1, và D1.

d) Thí sinh đoạt giải nhất, nh́, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đă tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đă đoạt giải;

đ) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (học bạ), t́nh trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

e) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam: Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào Đại học:

Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Lư, Hóa, Văn học, Tiếng Anh và đă tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014, sau khi thi tuyển sinh đại học hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014 thi đủ số môn quy định, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0.

3. Đối tượng xét tuyển thẳng vào Đại học:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương tŕnh hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương tŕnh hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương tŕnh bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng qui định khi thí sinh đến làm thủ tục nhập học.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KƯ TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1.  Hồ sơ đăng kư tuyển thẳng vào đại học:

Thí sinh đăng kư tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/6/2014. Hồ sơ đăng kư tuyển thẳng gồm:

- Phiếu đăng kư tuyển thẳng (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;

- Hai phong b́ đă dán tem và ghi rơ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2.  Hồ sơ đăng kư ưu tiên xét tuyển vào đại học:

Thí sinh cần nộp hồ sơ đăng kư ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng kư dự thi đại học về sở giáo dục và đào tạo trong thời hạn từ ngày 17/3/2014 đến hết ngày 17/4/2014 hoặc nộp trực tiếp tại các trường có tổ chức thi từ ngày 18/4/2014 đến hết ngày 29/4/2014. Hồ sơ đăng kư ưu tiên xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng kư ưu tiên xét tuyển (theo mẫu);  

- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2014.

3. Hồ sơ đăng kư xét tuyển thẳng vào đại học:

Thí sinh đăng kư xét tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/6/2014. Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm:

- Phiếu đăng kư xét tuyển thẳng (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;

- Hai phong b́ đă dán tem và ghi rơ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

III. LỆ PHÍ TUYỂN THẲNG VÀ XÉT TUYỂN THẲNG:

- Lệ phí tuyển thẳng và xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng)./.

 

Nơi nhận:                                                       

-      Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính (b/c);

-      Các Sở GD&ĐT;

-      Thông báo Wesite trường;

-      Lưu: VT, P.QLĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đă kư)

 

 

PGS.TS. Hoàng Trần Hậu