BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2016

 

BẢNG PHÂN BỔ PH̉NG THI TUYỂN SINH
KHÓA 12 – ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG LÊN BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 

1.      Môn cơ bản - 13g00 thứ Bảy, ngày 17/09/2016:

 

NGÀNH

MÔN THI

PH̉NG THI

GHI CHÚ

Kế toán

Anh văn căn bản

13

Tầng 5

14

15

16

17

18

19

Quản trị kinh doanh

06

Tầng 4

07

08

09

Tài chính - Ngân hàng

10

11

12

Kinh doanh quốc tế

01

Tầng 3

02

03

04

05

 

2. Môn cơ sở ngành - 7g30 Chủ nhật, ngày 18/09/2016:

 

NGÀNH

MÔN THI

PH̉NG THI

GHI CHÚ

Kế toán

Nguyên lư kế toán

13

Tầng 5

14

15

16

17

18

19

Quản trị kinh doanh

Quản trị học

06

Tầng 4

07

08

09

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Tiền tệ

10

Tầng 4

11

12

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế 1

01

Tầng 3

02

03

04

05

 

3. Môn chuyên ngành – 13g00 Chủ nhật, ngày 18/09/2016:

NGÀNH

MÔN THI

PH̉NG THI

GHI CHÚ

Kế toán

Kế toán tài chính

13

Tầng 5

14

15

16

17

18

19

Quản trị kinh doanh

Quản trị sản xuất

06

Tầng 4

07

08

09

Tài chính - Ngân hàng

Quản trị tài chính doanh nghiệp

10

11

12

Kinh doanh quốc tế

Giao dịch thương mại quốc tế

01

Tầng 3

02

03

04

05

 

Địa điểm thi: Tầng 3, 4, 5 khu A cơ sở 2 trường Đại học Tài chính – Marketing( số 2C, đường Phổ Quang, P. 2, Q. Tân B́nh)./.

 

 

 

Nơi nhận:

-        Hội đồng tuyển sinh (để b/cáo);

-        Các Ban thuộc hội đồng tuyển sinh;

-        Pḥng KT-QLCL;

-        Lưu VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

Lê Trọng Tuyến