BỘ TÀI CHÍNH                       CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: 1191/TB-ĐHTCM-QLĐT                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian ôn thi và ngày thi tuyển sinh
Khóa 12 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 2)

Căn cứ Thông báo số 1178/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ tuyển sinh Khóa 12 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 2);

Nay, Nhà trường thông báo đến thí sinh đă nộp hồ sơ đăng kư dự thi tuyển sinh Khóa 12 – Đào tạo liên thông bậc Đại học chính quy năm 2016 (Đợt 2) từ 24/10/2016 đến ngày 04/11/2016 về việc điều chỉnh thời gian ôn thi và thi tuyển sinh như sau:

1.   Thời gian ôn thi: Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/12/2016.  

2.   Thời gian thi: Chiều ngày 07/01/2017 (thứ Bảy) và ngày 08/01/2017 (Chủ nhật).

3.   Địa điểm: S2C đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, Tp. Hồ Chí Minh.

Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đăng kư dự thi và đăng kư ôn thi: Từ ngày 07/11/2016 đến hết ngày 20/12/2016.

Mọi chi tiết liên quan đến khóa học, thí sinh vui ḷng liên hệ:

PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

1.    Địa chỉ:

-    Số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM;

-    Số 2C đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM.

2.    Số điện thoại: 08.3772.0404 và 08.3997.3643 (trong giờ hành chính).

3.    Địa chỉ website: www.ufm.edu.vn.

4.    Email: phongqldt@ufm.edu.vn.

 

Nơi nhận:

-        BGH để biết;

-        Ban QLCCS đào tạo;

-        Website;

-        Thí sinh;

-       Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến