TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

HĐTS KHÓA 13 – ĐÀO TẠO LTĐH CHÍNH QUY NĂM 2017 (ĐỢT 2)

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH

KHÓA 13 – ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TR̀NH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (ĐỢT 2)

STT

SỐ

BÁO DANH

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NGÀNH DỰ THI

MÔN

PHÚC KHẢO

KẾT QUẢ ĐIỂM

THI TUYỂN SINH

GHI CHÚ

TRƯỚC PHÚC KHẢO

SAU PHÚC KHẢO

1

000560

Nguyễn Đức Hiếu

27/07/1996

Kinh doanh quốc tế

Chuyên ngành

2,75

2,75

Không thay đổi kết quả

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đă kư)

 

 

TS. Hoàng Đức Long