BỘ TÀI CHÍNH                                CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH -  MARKETING                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2017

 

BẢNG PHÂN BỔ PH̉NG THI TUYỂN SINH
KHÓA 13 – ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

 

1.      Môn cơ bản - 13g00 thứ Bảy, ngày 19/8/2017:

 

NGÀNH

MÔN THI

PH̉NG THI

GHI CHÚ

Kế toán

Anh văn căn bản

01

Tầng 4

02

03

04

05

Kinh doanh quốc tế

06

07

08

Tầng 5

Quản trị kinh doanh

09

10

11

Tài chính - Ngân hàng

12

13

14

 

2. Môn cơ sở ngành - 7g30 Chủ nhật, ngày 20/8/2017

 

NGÀNH

MÔN THI

PH̉NG THI

GHI CHÚ

Kế toán

Nguyên lư kế toán

01

Tầng 4

02

03

04

05

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế 1

06

07

08

Tầng 5

Quản trị kinh doanh

Quản trị học

09

Tầng 5

10

11

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Tiền tệ

12

Tầng 5

13

14

 

 

3. Môn chuyên ngành – 13g00 Chủ nhật, ngày 20/8/2017

NGÀNH

MÔN THI

PH̉NG THI

GHI CHÚ

Kế toán

Kế toán tài chính

01

Tầng 4

02

03

04

05

Kinh doanh quốc tế

Giao dịch thương mại quốc tế

06

07

08

Tầng 5

Quản trị kinh doanh

Quản trị sản xuất

09

Tầng 5

10

11

Tài chính - Ngân hàng

Quản trị tài chính

doanh nghiệp

12

Tầng 5

13

14

 

Địa điểm thi: Tầng 4, 5 khu A cơ sở 2 Trường Đại học Tài chính – Marketing( số 2C, đường Phổ Quang, P. 2, Q. Tân B́nh)./.

 

Nơi nhận:

-          BGH (b/c);

-          Các khoa, pḥng;

-          Thông báo, website;

-         Lưu: VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến