BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 1068/TB-ĐHTCM-QLĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi tuyển sinh

Khóa 13 – Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm 2017

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Marketing giai đoạn 2015 - 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 417/KH-ĐHTCM-QLĐT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc Tuyển sinh Khóa 13 – Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-ĐHTCM-TSLTĐH2017 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh Khóa 13 – Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ kết quả điểm thi Kỳ thi tuyển sinh Khóa 13 – Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm 2017;

Hội đồng tuyển sinh Khóa 13 – Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm 2017 thông báo kết quả thi và tiếp nhận đơn đăng kư phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh Khóa 13 – Đào tạo liên thông  bậc đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:

1. Kết quả Kỳ thi tuyển sinh Khóa 13 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2017 được thông báo trên website: www.ufm.edu.vn mục Tuyển sinh liên thông từ ngày 08/9/2017.

2. Phúc khảo bài thi:

a) Thời gian đăng kư phúc khảo: Từ ngày 08/9/2017 đến hết ngày 18/9/2017, trong giờ hành chính.

b) Địa điểm đăng kư phúc khảo: Pḥng Quản lư đào tạo (P. 204 tầng 2, cơ sở 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM) hoặc Văn pḥng chương tŕnh chất lượng cao (Tầng trệt, cơ sở 2C đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP.HCM) của Trường.

c) Lệ phí phúc khảo: miễn phí.

d) Thời gian công bố kết quả phúc khảo: ngày 29/9/2017 tại website ufm.edu.vn

đ) Mẫu đơn phúc khảo: Thí sinh tải mẫu đơn tại website ufm.edu.vn

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- HĐTSLT-K13-2017;

- Website;

- Lưu: VT, P. QLĐT.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đă kư)

 

 

TS. Hoàng Đức Long