Giới thiệu

                                                                   BỘ TÀI CHÍNH
                                            TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
                                             PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
A. Chức năng:
    Phòng Quản lý đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo các bậc học hệ chính quy, bao gồm:

 • Kế hoạch tuyển sinh các hệ; tổ chức các kỳ thi trong trường: thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp.
 • Kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập.
 • Tổ chức xét học tiếp, ngưng học và cho thôi học hàng năm.
 • Công tác xét tốt nghiệp; tổ chức Hội đồng tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.
 • Các công tác khác theo phân công của nhà trường.
 • Quản lý các lớp liên thông hệ chính quy.
 • B. Nhiệm vụ cụ thể:
   Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hằng năm, gồm: tuyển sinh đại học, cao đẳng; liên thông
    tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, liên thông các bậc học.
  Xây dựng kế hoạch đào tạo các bậc học hằng năm.
  Lập thời khoá biểu học tập từng học kỳ.
  Phối hợp với các khoa và các bộ môn xây dựng nội dung, chương trình đào tạo.
  Quản lý khối lượng giảng dạy của các khoa, bộ môn.
  Lập lịch thi tốt nghiệp.
  Tổ chức xét điều kiện học tiếp, ngừng học, buộc thôi học hằng năm cho các khoá, lớp, bậc
  học hệ chính quy, liên thông.
  Tổ chức thi tốt nghiệp các khoá thuộc các bậc học hệ chính quy, liên thông.

  Cấp phát văn bằng các bậc học hệ chính quy.
  II. NHÂN SỰ, PHÂN CÔNG:
  -        Trưởng phòng: TS. ??ng Th? Ng?c Lan (Mobile: 0909229649)
  ·         Phó Trưởng phòng: Châu Minh Quí (Mobile: 0913855128)
  ·         Các chuyên viên, nhân viên trong phòng:


  STT

  HỌ VÀ TÊN

  Phân công công tác

  1

  Nguyễn Thị Kim Phụng

  ĐT: 0973778969

  Tổ chức thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi kiểm tra tiếng Anh; Tin học; Làm thủ tục thanh toán tiền giảng vượt giờ cho giảng viên cơ hữu; Quản lư lớp liên thông mở tại Lào, Tổ chức và quản lư các khóa đào tạo liên thông (Phó Trưởng ban quản lư hệ liên thông chính quy),

  2

  Lê Trọng Tuyến

  ĐT: 0903644666

  Xây dựng kế hoạch học tập, thời khoá biểu từng học kỳ;  lập lịch giảng dạy và học tập các lớp đào tạo hệ chính quy; xét kết quả học tập từng học kỳ, năm học; lập thời khóa biểu các lớp đào tạo chất lượng cao.

  3

  Phạm Ngọc Tŕnh

  ĐT: 0908258061

  Tổ chức cho sinh viên đăng kư trả nợ học phần các khóa hệ chính quy; Lập thời khóa biểu, mời giảng viên, lên lịch thi học kỳ các khóa đào tạo liên thông hệ chinh quy.

  4

  Đỗ Thị Kim Hà

  ĐT: 0909336970

  Cấp phát văn bằng tốt nghiệp; nhận hồ sơ: bảo lưu kết quả học tập, chuyển khoá, chuyển hệ, chuyển bậc học, tiếp sinh viên; nhận đơn, thư thắc mắc của sinh viên; tiếp nhận công văn đến, đi; tham gia công tác tổ chức thi tuyển sinh, tốt nghiệp.

  5

  Thới Thị Thu Ba

  ĐT: 0907450357

  Xây dựng thời khoá biểu học tập các khoá, các bậc học từng học kỳ, lên lịch thi tốt nghiệp cho tất cả các khoá, các bậc đào tạo.

  6

  Nguyễn Hoàng Vinh

  ĐT: 0908588445

         Quản lư lớp liên thông tại TP. Hồ Chí Minh.

  7

  Trương Bỉnh Thắng

  ĐT: 0902385268

   Quản lư lớp liên thông tại TP. Hồ Chí Minh.

  8

  Bùi An Ninh

  ĐT: 0933278070

  Tổ chức cho sinh viên đăng kư trả nợ học phần các khóa hệ chính quy;

  9

  Cao Thị Quỳnh Trang

  ĐT: 0907534982

  Tiếp sinh viên, phụ huynh; tiếp nhận công văn đến, đi; ; tham gia công tác tổ chức thi tuyển sinh, tốt nghiệp.

  10

  Nguyễn Lê Mai Khanh

  ĐT: 01226769541

  Xây dựng thời khoá biểu học tập các khoá, các bậc học từng học kỳ, lên lịch thi tốt nghiệp cho tất cả các khoá, các bậc đào tạo.