Lịch học

03/11/2015

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa bậc Cao đẳng (niên chế) hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Xem Thời khóa biểu

Các tin khác

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa bậc Cao đẳng (niên chế) hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (03/11/2015)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa Đại học, Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo niên chế học kỳ hè năm học 2014 - 2015 (11/06/2015)

Dự kiến thời khóa biểu học lại, học cải thiện, học bổ sung học phần đối với các lớp khóa 8, 9, 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (06/05/2015)

Thời khóa biểu trả nợ học phần các lớp Liên thông đại học, liên thông cao đẳng hệ niên chế, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (chính thức) (04/05/2015)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần các lớp Liên thông đại học, liên thông cao đẳng hệ niên chế, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (08/04/2015)

Thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa Đại học chính quy hệ niên chế, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (03/04/2015)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa Đại học chính quy hệ niên chế, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (Đăng kư từ 13/03/2015 đến ngày 25/03/2015) (27/03/2015)

Thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa Cao đẳng chính quy hệ niên chế, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (27/03/2015)

 

Trang: 1 - [2] - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 >>