Lịch học

03/11/2015

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa bậc Cao đẳng (niên chế) hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Xem Thời khóa biểu

Các tin khác

Thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2012 - 2013 (10/06/2013)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2012 - 2013 (06/06/2013)

Thời khóa biểu trả nợ học phần các lớp liên thông Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2012 - 2013 (Lịch bổ sung) (28/01/2013)

Thời khóa biểu trả nợ học phần các lớp liên thông Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2012 - 2013 (Lịch điều chỉnh) (23/01/2013)

Thời khóa biểu trả nợ học phần các lớp liên thông Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2012 - 2013 (Lịch chính thức) (16/01/2013)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần các lớp liên thông Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2012 - 2013 (09/01/2013)

Thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Đợt đăng kư tháng 7/2012) (Lịch chính thức) (20/08/2012)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Đợt đăng kư tháng 7/2012) (09/08/2012)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - [4] - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 >>