Lịch học

03/11/2015

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa bậc Cao đẳng (niên chế) hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Xem Thời khóa biểu

Các tin khác

Thời khóa biểu trả nợ học kỳ hè năm học 2011 - 2012 (Lịch chính thức) (13/07/2012)

Dự kiến thời khóa biểu ôn tập trả nợ học phần học kỳ hè năm học 2011 - 2012 bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (27/06/2012)

Thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 (23/03/2012)

Thời khóa biểu trả nợ học phần Anh văn căn bản 2 và 3 (4 ĐVHT) các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 (23/03/2012)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 (14/03/2012)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần Anh văn căn bản 2 và 3 (4 ĐVHT) các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 (14/03/2012)

Thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa liên thông Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2011 - 2012 (Lịch chính thức) (09/12/2011)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa liên thông Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2011 - 2012 (28/11/2011)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - [5] - 6 - 7 - 8 - 9 >>