Lịch học

03/11/2015

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa bậc Cao đẳng (niên chế) hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Xem Thời khóa biểu

Các tin khác

Thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 (14/11/2011)

Thời khóa biểu bổ sung trả nợ học phần các khóa bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy học kỳ hè năm học 2010 - 2011 (02/08/2011)

Thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy học kỳ hè năm học 2010 - 2011(Lịch chính thức) (12/07/2011)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy học kỳ hè năm học 2010 - 2011 (27/06/2011)

Thời khóa biểu trả nợ học phần cho các lớp liên thông Đại học và Cao đẳng năm học 2010 - 2011 (Đợt 3 - Đăng kư từ ngày 04/5/2011 đến ngày 27/5/2011) (Lịch chính thức) (14/06/2011)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần cho các lớp liên thông Đại học và Cao đẳng năm học 2010 - 2011 (Đợt 3 - Đăng kư từ ngày 04/5/2011 đến ngày 27/5/2011) (06/06/2011)

Thời khóa biểu trả nợ học phần cho các lớp liên thông Đại học và Cao đẳng năm học 2010 - 2011 (Đăng kư từ ngày 22/3/2011 đến ngày 22/4/2011) (20/05/2011)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần cho các lớp liên thông Đại học và Cao đẳng năm học 2010 - 2011 (Đăng kư từ ngày 22/3/2011 đến ngày 22/4/2011) (05/05/2011)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [6] - 7 - 8 - 9 >>