Lịch học

05/05/2016

Dự kiến thời khóa biểu các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ giữa, năm 2016 (HK hè, năm học 2015 - 2016) (Đào tạo theo niên chế)

Xem Thời khóa biểu

Các tin khác

Thời khóa biểu Giáo dục Quốc pḥng - An ninh (Khóa 16D) bậc Đại học hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2016 (Học kỳ 1, năm học 2016 - 2017) (25/08/2016)

Thời khóa biểu (chương tŕnh đại trà, niên chế, chất lượng cao, đặc biệt, liên thông, văn bằng đại học thứ hai) học kỳ giữa năm 2016 (chính thức) (02/06/2016)

Dự kiến thời khóa biểu các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ giữa, năm 2016 (HK hè, năm học 2015 - 2016) (Đào tạo theo niên chế) (05/05/2016)

Danh sách đăng kí trả nợ học kỳ đầu năm 2016 (Cập nhật đến ngày 06/05/2016) (15/03/2016)

Thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa bậc Cao đẳng (niên chế) hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (12/11/2015)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa bậc Cao đẳng (niên chế) hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (03/11/2015)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa Đại học, Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo niên chế học kỳ hè năm học 2014 - 2015 (11/06/2015)

Dự kiến thời khóa biểu học lại, học cải thiện, học bổ sung học phần đối với các lớp khóa 8, 9, 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (06/05/2015)

 

Trang: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 >>