Lịch học

01/07/2014

Thời khóa biểu học lại, học cải thiện các lớp Khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2013 - 2014 (Bổ sung)

Xem thời khóa biểu

Các tin khác

Thời khóa biểu học lại, học cải thiện các lớp Khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2013 - 2014 (Bổ sung) (01/07/2014)

Thời khóa biểu học lại, học cải thiện các lớp Khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2013 - 2014 (23/06/2014)

Thời khóa biểu học lại, học cải thiện các lớp khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (12/12/2013)

Thời khóa biểu đợt 5, học kỳ 2 các lớp khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (12/12/2013)

Dự kiến thời khóa biểu đợt 5, học kỳ 2, năm học 2012 - 2013 các lớp khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (18/11/2013)

Thời khóa biểu đợt 4, học kỳ 2 các lớp khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (16/09/2013)

Thời khóa biểu đợt 3, học kỳ 1 các lớp khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (24/06/2013)

Thời khóa biểu đợt 1 học kỳ 1, các lớp khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học (26/11/2012)

 

Trang: [1]