Lịch học

11/12/2013

Dự kiến thời khóa biểu bổ sung kiến thức các lớp khóa 13D bậc Đại học hệ chính quy (nhập học bổ sung diện 3 Tây) học kỳ 2, năm học 2013 - 2014

Sinh viên lưu ư: Đây là thời khóa biểu bổ sung kiến thức cho các sinh viên trúng tuyển bổ sung thuộc khu vực 3 Tây, các sinh viên thuộc diện này, xem thời khóa biểu và tránh các buổi học này khi đăng kư học phần

Xem thời khoá biểu

Các tin khác

Dự kiến thời khóa biểu bổ sung kiến thức các lớp khóa 13D bậc Đại học hệ chính quy (nhập học bổ sung diện 3 Tây) học kỳ 2, năm học 2013 - 2014 (11/12/2013)

Thời khóa biểu các lớp khóa 13D học kỳ 1, năm học 2013 - 2014 (Chương tŕnh đặc biệt) (30/09/2013)

Thời khóa biểu các lớp khóa 13D học kỳ 1, năm học 2013 - 2014 (Chương tŕnh chất lượng cao) (30/09/2013)

Thời khóa biểu các lớp khóa 13D học kỳ 1, năm học 2013 - 2014 (30/09/2013)

 

Trang: [1]