Lịch học

18/06/2015

Thời khóa biểu các lớp khóa 10 (Đợt 3) và khóa 9 (Đợt 6) - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy

Xem thời khoá biểu

Các tin khác

Thời khóa biểu các lớp khóa 10 (Đợt 3) và khóa 9 (Đợt 6) - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (18/06/2015)

Dự kiến thời khoá biểu của Khoá 9 (Đợt 6) và khoá 10 (Đợt 3) - Liên thông lên Bậc Đại học hệ chính quy, học kỳ 2 , năm học 2014 - 2015 (29/05/2015)

Thời khóa biểu học lại, học cải thiện, học bổ sung học phần các lớp khóa 8, 9, 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 (21/05/2015)

Thời khóa biểu chính thức các lớp khóa 9 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (Đợt 5) (05/03/2015)

Dự kiến thời khóa biểu khóa các lớp khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Đợt 5 - Học kỳ 2) (10/02/2015)

Thời khóa biểu đợt 4, học kỳ 2 các lớp khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Lịch chính thức) (31/10/2014)

Dự kiến thời khóa biểu đợt 4, học kỳ 2 các lớp Khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (09/10/2014)

Thời khóa biểu đợt 3, học kỳ 1 các lớp Khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Lịch chính thức) (23/07/2014)

 

Trang: [1] - 2 >>