Lịch học

05/05/2016

Dự kiến thời khóa biểu các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ giữa, năm 2016 (HK hè, năm học 2015 - 2016) (Đào tạo theo niên chế)

Xem Thời khóa biểu

Các tin khác

Thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa bậc Đại học, Cao đẳng chính quy (Hệ niên chế) học kỳ giữa năm 2017 (22/05/2017)

Thời khóa biểu trả nợ các lớp cao đẳng hệ chính quy (niên chế) học kỳ đầu, năm 2017 (HK2 2016-2017) (Lịch chính thức) (16/02/2017)

Thời khóa biểu trả nợ các lớp cao đẳng hệ chính quy (niên chế) học kỳ đầu, năm 2017 (HK2 2016-2017) (Lịch chính thức) (15/02/2017)

Thời khóa biểu Giáo dục Quốc pḥng - An ninh (Khóa 16D) bậc Đại học hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2016 (Học kỳ 1, năm học 2016 - 2017) (25/08/2016)

Thời khóa biểu (chương tŕnh đại trà, niên chế, chất lượng cao, đặc biệt, liên thông, văn bằng đại học thứ hai) học kỳ giữa năm 2016 (chính thức) (02/06/2016)

Dự kiến thời khóa biểu các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ giữa, năm 2016 (HK hè, năm học 2015 - 2016) (Đào tạo theo niên chế) (05/05/2016)

Danh sách đăng kí trả nợ học kỳ đầu năm 2016 (Cập nhật đến ngày 06/05/2016) (15/03/2016)

Thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa bậc Cao đẳng (niên chế) hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (12/11/2015)

 

Trang: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 >>