Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙNGÀY CẬP NHẬT
1 17321160010401 Định mức lao động ThS. Nguyễn Công Toại 3 2 Sáng P.208 Cơ sở Quận 9 25/06/2018 26 20/06/2018 09:22:57
2 1731301105301 Kế toán tài chính quốc tế 2 ThS. Võ Thị Trúc Đào 3 2 Tối 403 Cơ sở 2C 25/06/2018 26 25/06/2018 10:41:55
3 17321031384501 Ứng dụng MS Excel trong QTKD ThS. Lâm Ngọc Thùy 2 3 Chiều PMC102 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 26/06/2018 26 12/06/2018 15:35:19
4 17321160001902 Thanh toán quốc tế ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang 3 3 Chiều P.209 Cơ sở Quận 9 26/06/2018 26 19/06/2018 13:26:43
5 1731101066501 Chế biến món ăn ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh 3 3 Chiều A408 Trụ sở chính Q7 26/06/2018 26 19/06/2018 14:04:57
6 17327013046001 Nghiệp vụ ngân hàng 1 TS. Phan Thị Hằng Nga 3 3 Chiều P.106 Cơ sở Quận 9 26/06/2018 26 19/06/2018 14:28:34
7 17327013046001 Nghiệp vụ ngân hàng 1 TS. Phan Thị Hằng Nga 3 3 Sáng P.106 Cơ sở Quận 9 26/06/2018 26 19/06/2018 14:29:13
8 17321160001801 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Nguyễn Trần Tú Anh 3 3 Chiều P.104 Cơ sở Quận 9 26/06/2018 26 20/06/2018 15:08:44
9 1731101090903 Kỹ năng Giải quyết vấn đề ThS. Nguyễn Phạm Hạnh Phúc 1 3 Chiều A605 Trụ sở chính Q7 26/06/2018 26 25/06/2018 08:04:51
10 17327053124501 Thanh toán quốc tế TS. Lê Thị Ánh Tuyết 3 3 Chiều P.101B Cơ sở Quận 9 26/06/2018 26 25/06/2018 08:49:00
11 1731301084401 Tài chính hành vi TS. Phan Thị Mỹ Hạnh 3 3 Tối 401 Cơ sở 2C 26/06/2018 26 25/06/2018 10:01:02
12 1731101054001 Quản trị thương hiệu TS. Ngô Thị Thu 3 3 Chiều 104 Cơ sở 2C 26/06/2018 26 25/06/2018 14:30:04
13 17321021065001 Kế toán doanh nghiệp ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi 3 4 Chiều C.301 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 27/06/2018 26 13/06/2018 09:39:39
14 17321160010401 Định mức lao động ThS. Nguyễn Công Toại 3 4 Sáng P.302 Cơ sở Quận 9 27/06/2018 26 20/06/2018 09:22:10
15 17321031384501 Ứng dụng MS Excel trong QTKD ThS. Lâm Ngọc Thùy 2 4 Sáng PMC102 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 27/06/2018 26 25/06/2018 10:09:54
16 17327053091501 Thực hành khai hải quan điện tử TS. Nguyễn Viết Bằng 1 5 Chiều PM202 Cơ sở Quận 9 28/06/2018 26 14/06/2018 13:38:27
17 17327053024501 Nghiệp vụ ngoại thương TS. Lê Thị Ánh Tuyết 3 5 Chiều P.103 Cơ sở Quận 9 28/06/2018 26 19/06/2018 14:03:07
18 17327085054501 Tiếng Anh 5 ThS. Lê Trần Thức 3 5 Sáng P.106 Cơ sở Quận 9 28/06/2018 26 22/06/2018 14:03:31
19 17327033114501 Marketing quốc tế ThS. Võ hồng Hạnh 3 5 Sáng P.103 Cơ sở Quận 9 28/06/2018 26 22/06/2018 14:06:24
20 17321051374501 Quản trị vật tư Thầy Lê Quang Khôi 3 5 Chiều B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 28/06/2018 26 22/06/2018 14:17:39
21 17327053024501 Nghiệp vụ ngoại thương TS. Lê Thị Ánh Tuyết 3 5 Sáng P.108 Cơ sở Quận 9 28/06/2018 26 25/06/2018 08:51:34
22 1731101028601 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với du khách ThS. Vũ Thu Hiền 2 6 Sáng A504 Trụ sở chính Q7 29/06/2018 26 18/06/2018 09:04:31
23 17321021055501 Kế toán tài chính DN (HP3) ThS. Trần Hằng Diệu 3 6 Sáng P.103 Cơ sở Quận 9 29/06/2018 26 18/06/2018 14:44:07
24 1731101017701 Quản trị phòng khách sạn ThS. Trần Đình Thắng 3 7 Sáng A308 Trụ sở chính Q7 30/06/2018 26 13/06/2018 08:24:22
25 17327053124501 Thanh toán quốc tế TS. Lê Thị Ánh Tuyết 3 7 Chiều P.101B Cơ sở Quận 9 30/06/2018 26 19/06/2018 13:59:43
26 17327053134502 Vận tải bảo hiểm ThS. Nguyễn Thị Huyền 3 7 Chiều P.103 Cơ sở Quận 9 30/06/2018 26 20/06/2018 09:13:13
27 17321081134506 Tiếng Anh 3 Cô Phạm Thị Minh Thúy 3 7 Chiều B.004 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 30/06/2018 26 21/06/2018 08:23:00
28 1731101057601 Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu ThS. Phạm Thanh Truyền 2 2 Chiều A504 Trụ sở chính Q7 02/07/2018 27 18/06/2018 08:53:57
29 17321071053501 Luật thương mại quốc tế ThS. Trần Văn Bình 2 2 Sáng P.101A Cơ sở Quận 9 02/07/2018 27 19/06/2018 15:51:06
30 1731101001301 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1 2 Sáng LV Sân Long Viên 02/07/2018 27 21/06/2018 16:28:25
31 1731101001302 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1 2 Sáng LV Sân Long Viên 02/07/2018 27 21/06/2018 16:28:31
32 1731101001304 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1 2 Sáng LV Sân Long Viên 02/07/2018 27 21/06/2018 16:28:35
33 1731101001303 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1 2 Sáng LV Sân Long Viên 02/07/2018 27 21/06/2018 16:28:42
34 1731301105301 Kế toán tài chính quốc tế 2 ThS. Võ Thị Trúc Đào 3 2 Tối 403 Cơ sở 2C 02/07/2018 27 25/06/2018 10:43:47
35 17321021125001 Thực hành kế toán doanh nghiệp ThS. Trần Hằng Diệu 2 3 Sáng P.108 Cơ sở Quận 9 03/07/2018 27 18/06/2018 14:46:00
36 17321021125001 Thực hành kế toán doanh nghiệp ThS. Trần Hằng Diệu 2 3 Chiều P.108 Cơ sở Quận 9 03/07/2018 27 18/06/2018 14:46:25
37 17321160015202 Logistics ThS. Bùi Thị Tố Loan 3 3 Sáng P.203 Cơ sở Quận 9 03/07/2018 27 19/06/2018 13:50:32
38 17321081063501 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán ThS. Võ Thị Ánh Nguyệt 2 3 Sáng P.302 Cơ sở Quận 9 03/07/2018 27 21/06/2018 10:26:55
39 17321081164501 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán ThS. Võ Thị Ánh Nguyệt 3 3 Sáng P.302 Cơ sở Quận 9 03/07/2018 27 21/06/2018 10:27:19
40 1731101001101 GDTC (Bóng rổ) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1 3 Sáng DN Sân đa năng 03/07/2018 27 21/06/2018 16:21:26
41 1731101001102 GDTC (Bóng rổ) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1 3 Sáng DN Sân đa năng 03/07/2018 27 21/06/2018 16:22:25
42 1731101000801 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Lê Hồng Nhật 1 3 Sáng DN Sân đa năng 03/07/2018 27 21/06/2018 16:23:18
43 17321031143501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Võ Ngọc Tùng 2 4 Sáng P.302 Cơ sở Quận 9 04/07/2018 27 13/06/2018 13:47:53
44 1731101073901 Marketing quốc tế ThS. Nguyễn Tường Huy 3 4 Chiều A301 Trụ sở chính Q7 04/07/2018 27 18/06/2018 15:45:59
45 17321031106501 Quản trị tài chính doanh nghiệp TS. Trần Thị Diện 4 4 Chiều B.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 04/07/2018 27 19/06/2018 07:54:04
46 17321160006901 Kế toán ngân hàng 1 ThS. Chu Thị Thương 3 4 Chiều P.208 Cơ sở Quận 9 04/07/2018 27 19/06/2018 14:28:37
47 17327073054502 Luật thương mại quốc tế ThS. Trần Văn Bình 3 4 Sáng P.101A Cơ sở Quận 9 04/07/2018 27 19/06/2018 15:49:33
48 1731702023501 Quản trị dự án ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 3 4 Sáng 202 Cơ sở 2C 04/07/2018 27 20/06/2018 09:19:05
49 1731702023501 Quản trị dự án ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 3 4 Chiều 202 Cơ sở 2C 04/07/2018 27 20/06/2018 09:19:57
50 1731101001303 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1 4 Sáng LV Sân Long Viên 04/07/2018 27 21/06/2018 16:29:19
51 1731101001304 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1 4 Sáng LV Sân Long Viên 04/07/2018 27 21/06/2018 16:29:26
52 1731101001302 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1 4 Sáng LV Sân Long Viên 04/07/2018 27 21/06/2018 16:29:32
53 1731101001301 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1 4 Sáng LV Sân Long Viên 04/07/2018 27 21/06/2018 16:29:39
54 17321011494501 Tài chính doanh nghiệp 1 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 3 4 Sáng P.402 Cơ sở Quận 9 04/07/2018 27 25/06/2018 14:40:11
55 17321160002401 Tài chính doanh nghiệp 1 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 3 4 Chiều P.402 Cơ sở Quận 9 04/07/2018 27 25/06/2018 14:42:40
56 17321081125002 Tiếng Anh 2 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 5 Sáng B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 05/07/2018 27 12/06/2018 14:45:19
57 17321031784501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Võ Ngọc Tùng 3 5 Sáng P.110 Cơ sở Quận 9 05/07/2018 27 13/06/2018 13:58:10
58 17321021014501 Nguyên lý kế toán ThS. Nguyễn Thị Nga Dung 3 5 Chiều P.205 Cơ sở Quận 9 05/07/2018 27 18/06/2018 14:49:54
59 1731101073901 Marketing quốc tế ThS. Nguyễn Tường Huy 3 5 Chiều A301 Trụ sở chính Q7 05/07/2018 27 18/06/2018 15:47:10
60 17321160010301 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực TS. Cảnh Chí Hoàng 3 5 Sáng P.304 Cơ sở Quận 9 05/07/2018 27 20/06/2018 09:07:11
61 1731101002601 Lý thuyết xác suất và thống kê toán ThS. Lê Thị Ngọc Hạnh 3 5 Sáng A401 Trụ sở chính Q7 05/07/2018 27 21/06/2018 08:49:23
62 17321081063501 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán ThS. Võ Thị Ánh Nguyệt 2 5 Sáng P.302 Cơ sở Quận 9 05/07/2018 27 21/06/2018 10:28:01
63 17321081164501 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán ThS. Võ Thị Ánh Nguyệt 3 5 Sáng P.302 Cơ sở Quận 9 05/07/2018 27 21/06/2018 10:28:12
64 17327063034501 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản VN ThS. Mạch Ngọc Thủy 3 5 Sáng P.102B Cơ sở Quận 9 05/07/2018 27 21/06/2018 10:36:10
65 17321021364501 Kế toán tài chính 2 ThS. Trần Thị Nguyệt Nga 3 5 Sáng P.308 Cơ sở Quận 9 05/07/2018 27 22/06/2018 13:58:00
66 17321031784501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Võ Ngọc Tùng 3 6 Sáng P.108 Cơ sở Quận 9 06/07/2018 27 13/06/2018 14:09:31
67 1731101028601 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với du khách ThS. Vũ Thu Hiền 2 6 Sáng A504 Trụ sở chính Q7 06/07/2018 27 18/06/2018 09:04:52
68 17321160006901 Kế toán ngân hàng 1 ThS. Chu Thị Thương 3 6 Chiều P.207 Cơ sở Quận 9 06/07/2018 27 19/06/2018 14:30:22
69 17321081053501 Tiếng Anh chuyên ngành TCNH ThS. Lưu Tuyết Nhung 2 6 Chiều B.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 06/07/2018 27 19/06/2018 14:42:32
70 17321041016001 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Quốc Thanh 3 6 Sáng PM107 Cơ sở Quận 9 06/07/2018 27 20/06/2018 15:41:22
71 17321041044501 Toán kinh tế ThS. Lê Thị Ngọc Hạnh 3 6 Chiều B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 06/07/2018 27 21/06/2018 08:52:10
72 17321081134503 Tiếng Anh 3 ThS. Vương Phương Dung 3 6 Sáng P.406 Cơ sở Quận 9 06/07/2018 27 22/06/2018 14:08:18
73 17321081134504 Tiếng Anh 3 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 7 Sáng B.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 07/07/2018 27 12/06/2018 14:50:14
74 17321081134511 Tiếng Anh 3 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 7 Chiều B.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 07/07/2018 27 12/06/2018 14:58:37
75 17321081134501 Tiếng Anh 3 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 7 Sáng P.304 Cơ sở Quận 9 07/07/2018 27 19/06/2018 10:50:37
76 1731101055301 Kế toán tài chính 2 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 3 7 Sáng A301 Trụ sở chính Q7 07/07/2018 27 20/06/2018 11:34:45
77 1731101001701 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Vũ Văn Quế 3 7 Sáng A303 Trụ sở chính Q7 07/07/2018 27 25/06/2018 14:48:15
78 1731101001702 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Vũ Văn Quế 3 7 Chiều A303 Trụ sở chính Q7 07/07/2018 27 25/06/2018 14:48:49
79 1731101003803 Nguyên lý kế toán Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh, ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 3 CN Sáng 403 Cơ sở 2C 08/07/2018 27 21/06/2018 07:41:28
80 17321081125002 Tiếng Anh 2 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 2 Sáng B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 09/07/2018 28 12/06/2018 15:07:26
81 17321081134511 Tiếng Anh 3 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 2 Chiều B.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 09/07/2018 28 12/06/2018 15:09:41
82 1731101071301 Lập trình ASP.NET 1 ThS. Võ Xuân Thể 3 2 Sáng PM02 Cơ sở Phòng máy 09/07/2018 28 14/06/2018 15:34:13
83 1731101071301 Lập trình ASP.NET 1 ThS. Võ Xuân Thể 3 2 Sáng PM02 Cơ sở Phòng máy 09/07/2018 28 15/06/2018 09:51:55
84 1731101063404 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 2) ThS. Nguyễn Minh Hiền 3 2 Sáng 304 Cơ sở 2C 09/07/2018 28 20/06/2018 09:06:03
85 17321081164502 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán ThS. Võ Thị Ánh Nguyệt 3 2 Sáng P.401 Cơ sở Quận 9 09/07/2018 28 21/06/2018 10:29:09
86 17321160003004 Tiếng Anh 1 ThS. Phan Thị Hiền 4 2 Chiều P.302 Cơ sở Quận 9 09/07/2018 28 22/06/2018 13:50:31
87 17321011494501 Tài chính doanh nghiệp 1 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 3 2 Sáng P.402 Cơ sở Quận 9 09/07/2018 28 25/06/2018 14:40:54
88 17321160002401 Tài chính doanh nghiệp 1 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 3 2 Chiều P.402 Cơ sở Quận 9 09/07/2018 28 25/06/2018 14:43:04
89 17321031784501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Võ Ngọc Tùng 3 3 Sáng P.109 Cơ sở Quận 9 10/07/2018 28 13/06/2018 14:10:26
90 17321160000801 Luật thương mại quốc tế ThS. Trần Văn Bình 3 3 Sáng P.102A Cơ sở Quận 9 10/07/2018 28 19/06/2018 15:52:03
91 17327073054501 Luật thương mại quốc tế ThS. Trần Văn Bình 3 3 Chiều P.101A Cơ sở Quận 9 10/07/2018 28 19/06/2018 15:52:49
92 17327085044501 Tiếng Anh 4 ThS. Phạm Thị Thùy Trang 3 3 Chiều P.102A Cơ sở Quận 9 10/07/2018 28 21/06/2018 10:15:59
93 17321160003004 Tiếng Anh 1 ThS. Phan Thị Hiền 4 3 Chiều P.302 Cơ sở Quận 9 10/07/2018 28 22/06/2018 13:52:03
94 17321081134503 Tiếng Anh 3 ThS. Vương Phương Dung 3 3 Sáng P.401 Cơ sở Quận 9 10/07/2018 28 22/06/2018 14:09:03
95 1731101071301 Lập trình ASP.NET 1 ThS. Võ Xuân Thể 3 4 Sáng PM02 Cơ sở Phòng máy 11/07/2018 28 14/06/2018 15:34:24
96 1731101071301 Lập trình ASP.NET 1 ThS. Võ Xuân Thể 3 4 Sáng PM02 Cơ sở Phòng máy 11/07/2018 28 15/06/2018 09:52:40
97 17327073054502 Luật thương mại quốc tế ThS. Trần Văn Bình 3 4 Sáng P.101A Cơ sở Quận 9 11/07/2018 28 19/06/2018 15:50:15
98 17327085034501 Tiếng Anh 3 ThS. Phạm Thị Thùy Trang 3 4 Sáng P.102B Cơ sở Quận 9 11/07/2018 28 21/06/2018 10:16:58
99 17321081134502 Tiếng Anh 3 Cô Nguyễn Thị Triều Thảo 3 5 Chiều P.104 Cơ sở Quận 9 12/07/2018 28 20/06/2018 08:47:56
100 17321160010301 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực TS. Cảnh Chí Hoàng 3 5 Sáng P.304 Cơ sở Quận 9 12/07/2018 28 20/06/2018 09:07:39
101 17321081134501 Tiếng Anh 3 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 6 Sáng P.308 Cơ sở Quận 9 13/07/2018 28 19/06/2018 10:49:40
102 1731101028601 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với du khách ThS. Vũ Thu Hiền 2 6 Sáng A504 Trụ sở chính Q7 13/07/2018 28 20/06/2018 15:16:03
103 17321081164502 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán ThS. Võ Thị Ánh Nguyệt 3 6 Sáng P.401 Cơ sở Quận 9 13/07/2018 28 21/06/2018 10:29:34
104 1731101001701 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Vũ Văn Quế 3 6 Sáng A301 Trụ sở chính Q7 13/07/2018 28 25/06/2018 14:49:27
105 1731101001702 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Vũ Văn Quế 3 6 Chiều A301 Trụ sở chính Q7 13/07/2018 28 25/06/2018 14:49:48
106 1731101003803 Nguyên lý kế toán Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh, ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 3 CN Sáng 403 Cơ sở 2C 15/07/2018 28 21/06/2018 07:43:02
107 17327083044501 Tiếng Anh 4 Cô Nguyễn Thị Triều Thảo 3 3 Sáng P.104 Cơ sở Quận 9 17/07/2018 29 20/06/2018 08:51:45
108 17327083044501 Tiếng Anh 4 Cô Nguyễn Thị Triều Thảo 3 3 Chiều P.104 Cơ sở Quận 9 17/07/2018 29 20/06/2018 08:53:48
109 17321160003006 Tiếng Anh 1 Cô Nguyễn Thị Triều Thảo 4 7 Sáng P.104 Cơ sở Quận 9 21/07/2018 29 20/06/2018 08:46:16
110 17321160003006 Tiếng Anh 1 Cô Nguyễn Thị Triều Thảo 4 7 Chiều P.104 Cơ sở Quận 9 21/07/2018 29 20/06/2018 08:46:50
111 1731101063301 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền 2 7 Sáng A503 Trụ sở chính Q7 21/07/2018 29 21/06/2018 09:44:54
112 1731101063302 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền 2 7 Chiều A502 Trụ sở chính Q7 21/07/2018 29 21/06/2018 09:45:36