Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙNGÀY CẬP NHẬT
1 1911702032301 Nghiên cứu thị trường quốc tế ThS. Hà Đức Sơn 3 4 Chiều PQ-B.003 Cơ sở 2C 21/08/2019 34 20/08/2019 14:31:14
2 1911101085501 Thiết kế cửa hàng và Trưng bày hàng hoá ThS. Lượng Văn Quốc 3 6 Sáng Q7-A.406 Trụ sở chính Q7 20/09/2019 38 20/08/2019 13:29:58
3 1911101085502 Thiết kế cửa hàng và Trưng bày hàng hoá ThS. Lượng Văn Quốc 3 6 Chiều Q7-A.501 Trụ sở chính Q7 20/09/2019 38 20/08/2019 13:30:49
4 1911101085501 Thiết kế cửa hàng và Trưng bày hàng hoá ThS. Lượng Văn Quốc 3 6 Sáng Q7-A.406 Trụ sở chính Q7 27/09/2019 39 20/08/2019 13:33:12
5 1911101085502 Thiết kế cửa hàng và Trưng bày hàng hoá ThS. Lượng Văn Quốc 3 6 Chiều Q7-A.501 Trụ sở chính Q7 27/09/2019 39 20/08/2019 13:31:44
6 1911101001615 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Thị Tri Lý 2 6 Sáng Q7-A.501 Trụ sở chính Q7 11/10/2019 41 16/08/2019 13:34:14
7 1911101001633 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Ngô Tuấn Phương 2 6 Sáng Q7-A.408 Trụ sở chính Q7 11/10/2019 41 16/08/2019 13:36:49
8 1911101001616 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Vũ Văn Quế 2 6 Sáng Q9-B.006 Cơ sở Quận 9 11/10/2019 41 16/08/2019 13:46:12
9 1911111001907 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Lê Văn Dũng 2 6 Sáng PQ-A.505 Cơ sở 2C 11/10/2019 41 16/08/2019 13:51:09
10 1911702001606 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Phạm Thế Vinh 2 6 Sáng PQ-B.404 Cơ sở 2C 11/10/2019 41 16/08/2019 13:52:38
11 1911702001618 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. GVC.Đặng Hữu Sửu 2 6 Sáng PQ-B.206 Cơ sở 2C 11/10/2019 41 16/08/2019 13:53:54
12 1911101001610 Tư tưởng Hồ Chí Minh TS. GVC.Phạm Lê Quang 2 6 Chiều Q7-A.407 Trụ sở chính Q7 11/10/2019 41 16/08/2019 13:41:26
13 1911101001624 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Ngô Tuấn Phương 2 6 Chiều Q7-A.108 Trụ sở chính Q7 11/10/2019 41 16/08/2019 13:42:19
14 1911101001636 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Vũ Văn Quế 2 6 Chiều Q9-B.108 Cơ sở Quận 9 11/10/2019 41 16/08/2019 13:48:17
15 1911111001906 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Lê Văn Dũng 2 6 Chiều PQ-A.503 Cơ sở 2C 11/10/2019 41 16/08/2019 13:55:14
16 1911702001601 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Hoàng Thị Mỹ Nhân 2 6 Chiều PQ-B.003 Cơ sở 2C 11/10/2019 41 16/08/2019 13:55:43
17 1911101001605 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. GVC.Đặng Hữu Sửu 2 6 Chiều PQ-B.402 Cơ sở 2C 11/10/2019 41 16/08/2019 13:56:46
18 1911702001623 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Mạch Ngọc Thủy 2 6 Chiều PQ-B.504 Cơ sở 2C 11/10/2019 41 16/08/2019 13:58:30
19 1911101001623 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Mạch Ngọc Thủy 2 7 Sáng Q7-A.402 Trụ sở chính Q7 12/10/2019 41 16/08/2019 13:35:56
20 1911112001702 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Vũ Văn Quế 2 7 Sáng Q9-B.106 Cơ sở Quận 9 12/10/2019 41 16/08/2019 13:47:01
21 1911702001602 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Trần Hạ Long 2 7 Sáng PQ-A.402 Cơ sở 2C 12/10/2019 41 16/08/2019 13:51:55
22 1911702001609 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Hoàng Thị Mỹ Nhân 2 7 Sáng PQ-B.405 Cơ sở 2C 12/10/2019 41 16/08/2019 13:53:11
23 1911702001612 Tư tưởng Hồ Chí Minh TS. GVC.Nguyễn Tấn Hưng 2 7 Chiều PQ-B.208 Cơ sở 2C 12/10/2019 41 16/08/2019 13:57:33
24 1911702001611 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Trần Hạ Long 2 7 Chiều T2-P.301 Cơ sở 343/4 12/10/2019 41 16/08/2019 14:24:18
25 1911101001713 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Trần Hạ Long 3 6 Sáng Q7-A.307 Trụ sở chính Q7 08/11/2019 45 16/08/2019 14:17:00
26 1911101001712 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Trần Hạ Long 3 6 Chiều Q7-A.308 Trụ sở chính Q7 08/11/2019 45 16/08/2019 14:21:18
27 1911111002007 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Lê Văn Dũng 3 7 Sáng PQ-A.505 Cơ sở 2C 09/11/2019 45 16/08/2019 14:01:56
28 1911101064801 An toàn thông tin ThS. GVC.Võ Xuân Thể 3 2 Sáng T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 18/11/2019 47 16/08/2019 14:46:51