Thông báo

20/04/2011

Thông báo về việc giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần cho các lớp bậc Đại học, Cao đẳng, TCCN hệ chính quy học kỳ hè, năm học 2010 – 2011

Xem thông báo

Các tin khác

Kết quả kiểm tra Anh văn theo chuẩn Toeic (Đợt thi 29/12/2013) (03/01/2014)

Thông báo về việc nhắc lại các qui định chuẩn đầu ra áp dụng cho các khóa đào tạo hệ chính quy (31/12/2013)

Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ đối với Khóa 8 - Đào tạo liên thông bậc Đại học và các khóa trả nợ - Đào tạo liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy phục vụ xét tốt nghiệp năm 2014 (31/12/2013)

Thông báo về việc đăng kí học và thi trả nợ cho sinh viên các khóa Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 2, năm hoc 2013 -2014 (27/12/2013)

Thông báo về việc phân bổ pḥng kiểm tra Tiếng Anh theo chuẩn Toeic cho sinh viên các khoá hệ chính quy(Kiểm tra ngày 29/12/2013) (26/12/2013)

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc pḥng – An ninh đối với học phần Đường lối quân sự của Đảng (đợt học bổ sung) cho sinh viên các khóa hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2013 - 2014 (20/12/2013)

Thông báo hướng dẫn triển khai thí điểm khảo sát ư kiến sinh viên khóa 12C, HK1(2013-2014) về hoạt động giảng dạy của giảng viên qua cổng thông tin UIS (online) (19/12/2013)

Thông báo về thời khóa biểu và đăng kư học phần đối với học phần Marketing căn bản giảng dạy bằng tiếng Anh (theo nhu cầu người học) đối với sinh viên thuộc Chương tŕnh chất lượng cao học kỳ 2, năm học 2013 – 2014 (12/12/2013)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - [31] - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>