Thông báo

20/04/2011

Thông báo về việc giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần cho các lớp bậc Đại học, Cao đẳng, TCCN hệ chính quy học kỳ hè, năm học 2010 – 2011

Xem thông báo

Các tin khác

Thông báo về việc nộp bảng điểm để xét miễn học và thi môn Tưởng Hồ Chí Minh của các lớp khóa 5 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học (09/11/2010)

Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đăng kư trả nọ học phần học kỳ 1, năm học 2010 - 2011 (Đăng kư từ ngày 11/10/2010 đến ngày 22/10/2010) (03/11/2010)

Danh sách sinh viên các lớp liên thông Đại học và Cao đẳng đăng kư trả nợ học phần (Đăng kư từ ngày 13/10/2010 đến ngày 29/10/2010) (03/11/2010)

Kết quả kiểm tra và phân loại tŕnh độ học phần Tin học căn bản và Anh văn căn bản khóa 10 - Bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (27/10/2010)

Thông báo về việc thay đổi địa điểm học ngày 24/10/10 của lớp LTĐH5-MA1 và LTĐH5–MA2 học tại cơ sở 3 của trường (19/10/2010)

Các quyết định về việc chyển bậc đào tạo, học thêm ngành thứ 2, chuyển chuyên ngành học và không giải quyết cho chuyển chuyên ngành học của sinh viên hệ chính quy (19/10/2010)

Thông báo giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần cho các lớp liên thông hệ chính quy năm học 2010 - 2011 (13/10/2010)

Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đăng kư trả nợ học phần học kỳ 1, năm học 2010 - 2011 (Đợt 1 - Đăng kư bổ sung từ ngày 22/09/2010 đến ngày 01/10/2010) (11/10/2010)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - [70] - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>