Thông báo

01/07/2011

Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng đăng kư trả nợ chuyên đề thực tập tốt nghiệp và thực hành nghề nghiệp, năm học 2010 - 2011 (Đăng kư từ ngày 08/06/2011 đến ngày 24/06/2011)

Xem danh sách

Các tin khác

Thông báo về kư hiệu lớp sinh viên và phân bổ địa điểm học học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 cho sinh viên khóa 15D bậc Đại học hệ chính quy (08/09/2015)

Thông báo về Thời khóa biểu học Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa và lịch khám sức khỏe khóa 12 bậc đại học (15D) (08/09/2015)

Thông báo về việc đăng kư trả nợ học phần Giáo dục quốc pḥng - An ninh cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (01/09/2015)

Thông báo giải quyết đặng kư học và thi trả nợ học phần cho sinh viên các khóa 09D, 10D, 11D bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 (dành cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế) (01/09/2015)

Thông báo về việc điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 đối với các lớp học phần bố trí học tại cở sở 2/4 Trần Xuân Soạn (20/08/2015)

Thông báo về việc gia hạn đăng kư thi trả nợ các môn thi tốt nghiệp lần 2, năm học 2014 - 2015 cho các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (14/08/2015)

Danh sách dự thi học phần GDQP - AN, học kỳ hè, năm học 2014 -2015 (14/08/2015)

Thông báo về việc đăng kư học phần học ghép với các khóa 12D, 13D, 14D cho sinh viên khóa 9, 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (06/08/2015)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - [10] - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>