Thông báo

08/09/2015

Thông báo về kư hiệu lớp sinh viên và phân bổ địa điểm học học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 cho sinh viên khóa 15D bậc Đại học hệ chính quy

Xem thông báo

Các tin khác

Thông báo về việc đăng ký học môn tự chọn của lớp LTDH6-TD (21/09/2011)

Thông báo về kết quả xét học tiếp, ngừng học, buộc thôi học của sinh viên các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2010 - 2011 (21/09/2011)

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra Anh văn căn bản và Tin học căn bản dành cho sinh viên trúng tuyển bậc Đại học (11D) và Cao đẳng (11C) hệ chính quynhập học năm 2011 (13/09/2011)

Thông báo đăng kư học và thi trả nợ học phần cho khóa 09T bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 (13/09/2011)

Thông báo về việc chuyển cơ sở học ngày 24,25/09/2011 và ngày 01,02/10/2011 đối với sinh viên các lớp liên thông hệ chính quy học tại cơ sở 3 của trường (12/09/2011)

Thông báo về nghỉ học buổi sáng ngày 09/09/2011 nhân dịp Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3 (07/09/2011)

Thông báo giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần các học phần Giáo dục thể chất các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2011 - 2012 (21/10/2011)

Thông báo về việc tổ chức học trả nợ học phần học Giáo dục quốc pḥng – An ninh học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng và học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (05/09/2011)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - [61] - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>