Thông báo

23/11/2015

Thông báo về việc nghỉ học và tham dự kỳ thi kĩ năng mềm học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên khóa 13D thuộc chương tŕnh chất lượng cao và chương tŕnh Đặc biệt tŕnh độ Đại học hệ chính quy

Xem thông báo

Các tin khác

Thông báo về việc giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần cho các lớp hệ chính quy học kỳ hè, năm học 2009 – 2010 (12/03/2010)

Thông báo về việc nộp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Anh văn căn bản 2 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy 09D học kỳ 2, năm học 2009 - 2010 (12/03/2010)

Thông báo giải quyết đăng kư bổ sung học và thi trả nợ học phần học phần Điền kinh 1 cho các lớp hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2009 - 2010 (12/03/2010)

Thông báo Giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần các học phần Giáo dục thể chất cho các lớp hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2009 - 2010 (05/03/2010)

Thông báo Giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần cho các lớp liên thông hệ chính quy năm học 2009 - 2010 (05/03/2010)

Thông báo về việc đăng kư thi lại tốt nghiệp, viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho các khóa hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2009 – 2010 (01/03/2009)

Thông báo về việc thực hiện lịch thi trả nợ học phần giải quyết cho các học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy học ghép trả nợ học phần tại các lớp của khóa 08T hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2009 - 2010 (01/03/2010)

Danh sách học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy đăng ký viết lại chuyên đề thực tập tốt nghiệp năm học 2009 - 2010 (Đăng ký từ ngày 26/11/2009 đến 26/01/2010) (29/01/2010)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - [77] - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>