Thông báo

19/10/2016

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng Khóa 12 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy

Xem thông báo.

Các tin khác

Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đăng kư trả nọ học phần học kỳ 1, năm học 2010 - 2011 (Đăng kư từ ngày 11/10/2010 đến ngày 22/10/2010) (03/11/2010)

Danh sách sinh viên các lớp liên thông Đại học và Cao đẳng đăng kư trả nợ học phần (Đăng kư từ ngày 13/10/2010 đến ngày 29/10/2010) (03/11/2010)

Kết quả kiểm tra và phân loại tŕnh độ học phần Tin học căn bản và Anh văn căn bản khóa 10 - Bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (27/10/2010)

Thông báo về việc thay đổi địa điểm học ngày 24/10/10 của lớp LTĐH5-MA1 và LTĐH5–MA2 học tại cơ sở 3 của trường (19/10/2010)

Các quyết định về việc chyển bậc đào tạo, học thêm ngành thứ 2, chuyển chuyên ngành học và không giải quyết cho chuyển chuyên ngành học của sinh viên hệ chính quy (19/10/2010)

Thông báo giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần cho các lớp liên thông hệ chính quy năm học 2010 - 2011 (13/10/2010)

Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đăng kư trả nợ học phần học kỳ 1, năm học 2010 - 2011 (Đợt 1 - Đăng kư bổ sung từ ngày 22/09/2010 đến ngày 01/10/2010) (11/10/2010)

Thông báo về kết quả xét học tiếp, tạm ngừng học hoặc buộc thôi học của sinh viên các lớp hệ chính quy năm học 2009 - 2010 (11/10/2010)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - [70] - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>