Thông báo

28/02/2017

Thông báo v/v giải quyết đăng kư học học kỳ giữa, năm 2017 (học kỳ hè năm học 2016 - 2017) đối với các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Ghi chú: Đối với học phần GDTC và GDQP, sinh viên các lớp hệ niên chế (10D, 11D, 11C, 12C) liên hệ đăng kư trực tiếp tại Pḥng Quản lư đào tạo từ ngày 02/04/2017. 

Xem thông báo

Các tin khác

Danh sách sinh viên đăng kí trả nợ học phần học ḱ 2, năm học 2014 - 2015 (18/03/2015)

Thông báo về việc giải quyết học và thi trả nợ học phần năm học 2014 - 2015 đối với các lớp đào tạo liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (17/03/2015)

Thông báo giải quyết học và thi trả nợ học phần cho các khóa học bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2014 – 2015 (dành cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế) (13/03/2015)

Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc pḥng – An ninh cho sinh viên khóa 10 (13D) bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ (13/03/2015)

Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy phục vụ xét công nhận tốt nghiệp năm 2015 (13/03/2015)

Thông báo về việc đăng kí thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2014 - 2015 (13/03/2015)

Thông báo về việc xử lư kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 và giải quyết chuyển chương tŕnh học, đăng kư học cùng lúc hai chương tŕnh, học kỳ 2, năm học 2014 – 2015 cho sinh viên khóa 12D, 13D, 14D (06/03/2015)

Dự kiến kết quả xét chuyển điểm học phần các lớp khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Trúng tuyển nhập học đợt 2) (10/02/2015)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - [15] - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>