Thông báo

27/03/2009

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần lần 2 khóa 07T học kỳ 2 năm học 2008 - 2009

Xem chi tiết

Các tin khác

Thông báo về việc phổ biến chương tŕnh đào tạo của các lớp liên thông Đại học khóa 06 và liên thông Cao đẳng khóa 03 (25/02/2011)

Thông báo về việc nghỉ học ngày 06/03/2011 của sinh viên các lớp liên thông Đại học học tại cơ sở 3 của trường (25/02/2011)

Thông báo giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần các học phần Giáo dục thể chất các lớp hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2010 - 2011 (24/02/2011)

Thông báo về việc thực hiện lịch thi trả nợ học phần giải quyết cho các học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy học ghép trả nợ học phần tại các lớp của khóa 09T hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2010 - 2011 (24/02/2011)

Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đăng kư trả nợ môn thị tốt nghiệp (Đăng kư từ ngày 01/12/2010 đến ngày 14/01/2011) (19/01/2011)

Thông báo đăng kư học và thi trả nợ học phần cho các khóa Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2010 - 2011 (18/01/2011)

Thông báo về việc nghỉ học và chuyển địa điểm học ngày 16/01/2011 của sinh viên các lớp liên thông Cao đẳng và Đại học học tại cơ sở trường THPT Trưng Vương (14/01/2011)

Danh sách học sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đăng kư trả nợ học phần HK2 - Năm học 2010 - 2011 (10/01/2011)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - [67] - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>