Thông báo

03/09/2009

Thông báo về việc đăng kư và thi trả nợ học phần cho các khóa Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2009 - 2010

Xem chi tiết

Các tin khác

Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng đăng kư trả nợ chuyên đề thực tập tốt nghiệp và thực hành nghề nghiệp, năm học 2010 - 2011 (Đăng kư từ ngày 08/06/2011 đến ngày 24/06/2011) (01/07/2011)

Thông báo về việc chuyển cơ sở học ngày 09, 10/07/2011 đối với sinh viên các lớp liên thông Đại học học tại cơ sở trường THPT Trưng Vương (28/06/2011)

Thông báo về việc nghỉ học ngày 03/07/2011 của các lớp liên thông hệ chính quy học tại cơ sở trường THPT Trưng Vương và tại cơ sở 3 của trường (28/06/2011)

Thông báo về việc phân bổ pḥng học học kỳ 1, năm học 2011 - 2012 đối với khóa 08D, 09D, 09C, 10D, 10C và khóa tuyển sinh năm 2011 hệ chính quy (21/06/2011)

Thông báo về lịch học và thi học phần Giáo dục quốc pḥng – An ninh cho học sinh, sinh viên hệ chính quy học kỳ hè năm học 2010 - 2011 (10/06/2011)

Thông báo về việc giải quyết đăng kư bổ sung thi lại tốt nghiệp cho các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2010 – 2011 (08/06/2011)

Thông báo về việc đăng kư trả nợ học phần Thực hành nghề nghiệp và Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho các khóa bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy học kỳ hè, năm học 2010 – 2011 (08/06/2011)

Danh sách sinh viên các lớp liên thông Đại học, Cao đẳng đăng kư trả nợ học kỳ 2, năm học 2010 - 2011 (Đăng kư đợt 3 - Từ ngày 04/05/2011 đến ngày 27/05/2011) (02/06/2011)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - [63] - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>