Tốt nghiệp

22/06/2011

Thông báo về kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 năm 2011 và danh sách dự thi tốt nghiệp lần 1 khóa 09T và 08T bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Xem thông báo

Xem danh sách dự thi tốt nghiệp

Các tin khác

Kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp lần 1 năm 2013 khóa 7 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh (01/10/2013)

Thông báo về lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2013 các khóa LTCĐ1, LTCĐ2, LTCĐ3 đào tạo liên thông bậc Cao đẳng hệ chính quy (thi tốt nghiệp cùng đợt thi lần 2 khóa 10C) (27/09/2013)

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 khóa 10C - Bậc Cao đẳng, khóa 09D - Bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ (27/09/2013)

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 các lớp khóa 7 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ (27/09/2013)

Kết quả phúc khảo ḱ thi tốt nghiệp lần 1 các khóa 09D,10C, LTDH7, LTCD3 năm học 2012-2013 (15/08/2013)

Kết quả thi tốt nghiệp và thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp lần 1 năm 2013 khóa 7 liên thông bậc Đại học hệ chính quy - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (09/08/2013)

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 1 khóa LTDH7 - chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (LTDH7QT) (01/08/2013)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 06 (09D) – Bậc Đại học Khóa 16 (10C) – Bậc Cao đẳng và Khóa 07 (LTĐH7) – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy và các Khóa khác về trả nợ (26/07/2013)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - [17] - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>