Tốt nghiệp

04/11/2016

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2016 - các khóa đào tạo hệ niên chế (Đại học, Cao đẳng và liên thông đại học)

Xem bảng phân bổ pḥng thi các khóa Cao đẳng.

Xem bảng phân bổ pḥng thi các khóa Đại học.

Xem bảng phân bổ pḥng thi các khóa Liên thông đại học.

Xem danh sách

Các tin khác

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 khóa 10C - Bậc Cao đẳng, khóa 09D - Bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ (27/09/2013)

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 các lớp khóa 7 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ (27/09/2013)

Kết quả phúc khảo ḱ thi tốt nghiệp lần 1 các khóa 09D,10C, LTDH7, LTCD3 năm học 2012-2013 (15/08/2013)

Kết quả thi tốt nghiệp và thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp lần 1 năm 2013 khóa 7 liên thông bậc Đại học hệ chính quy - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (09/08/2013)

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 1 khóa LTDH7 - chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (LTDH7QT) (01/08/2013)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 06 (09D) – Bậc Đại học Khóa 16 (10C) – Bậc Cao đẳng và Khóa 07 (LTĐH7) – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy và các Khóa khác về trả nợ (26/07/2013)

Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 và thông báo về kết quả xét tốt nghiệp lần 1 năm 2013 Khóa 6 (09D) bậc Đại học, Khóa 16 (10C) bậc Cao đẳng và các khóa trả nợ hệ chính quy (28/06/2013)

Kết quả thi tốt nghiệp và thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp lần 1 năm 2013 các khóa liên thông bậc Đại học, liên thông bậc Cao đẳng hệ chính quy và các khóa trả nợ (28/06/2013)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - [17] - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 >>